Staff of Section for Environment and Natural Resources – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

English > Staff > Environment Natural Re...

Jens Erik Ørum

Jens Erik Ørum

Senior consultant

Education

MSc in Agriculture from KVL in 1995


Employment

2006-2007 Senior advisor, Environment and Rural Development Division, FOI/KU

1995-2005 Research fellow, Farm Management Division, FOI and FOI/KVL

1992-1994 Senior system engineer, LCS International

1983-1992 Project leader and chef consultant, Lindhard Computer Systems A/S


Research

Environment- and production economics at the farm level in relation to crop protection, new technologies, and cropping systems.

Current activities include economic assessment of farmers pesticide use, crop production, reduced tillage, crop rotation, farmer’s bio diversity production, mechanical weeding, farm management, structural changes and farm size, and establishment of production functions for pesticides, nitrogen, and irrigation.


Administrative tasks, committees, etc.

Project leader for the Nordic Pesticide Economics project identifying which data, models and analytical methods that have been used for economic analyses on farm level of pesticide use in the Nordic countries

Expert advisor for the ENDUR foresight study project Crop Protection Strategies in EU 2025

Member of the advisory board for the Danish EPA pesticide research programme Soil and Pesticides


Publications
1. International publications reviewed by referees (1-6)
2. Research reports (7-20)
3. Policy papers for national authorities (21-27)
4. Working papers (28-41)
5. International abstracts and presentations (42-59)
6. National abstracts and presentations (60-81)
7. Other, popular publications (82-87)


1 International publications reviewed by referees
1) Lund, M. and Ørum J. E. (1997). Computerised Efficiency Analysis in Farm Business Advice. Farm Management vol. 9 No. 10 pp 506-514.

2) Ørum, Jens Erik, Lise Nistrup Jørgensen and Peter Kryger Jensen (2003). Farm economic consequences of a reduced use of pesticides in Danish agriculture - Optimal adjustment to various pesticides scenarios for some typical farm types. Farm Management Vol. 11 No. 7 pp 495-507.

3) Jørgensen, L.N.; Langvad, A.M.; Jensen, J.E.; Ørum, Jens Erik; Rydahl, P. (2007). Decision support systems: barriers and farmers' need for support. OEPP/EPPO Bulletin. 2007; vol. 2, nr. 37, s. 374-377.

4) Jørgensen, LN; Noe, E., Nielsen, GC, Jensen, JE., Ørum, JE, Pinnschmidt, H (2007) Problems with disseminating information on disease control in cereals to farmers. European Journal of Plant Pathology. (Accepted)
5) Jørgensen, LN; Ørum, JE, Pinnschmidt, H., Nielsen, GC (2007). Integrating disease control in winter wheat – optimizing fungicide input. Modern Fungicides and Antifungal Compounds V.15 th International Reinhardsbrunn Symposium (submitted).
6) Refsgaard, A.; Jacobsen, T.; Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik (2007). Integrated modelling of nitrate loads to coastal waters and land rent applied to catchments-scale water management. Water Science & Technology. 2007; vol. 56, nr. 1. 39 s.

2 Research reports
7) Lund, M. og Ørum J. E. (1996). Effektivitetsanalyser for landbrugsbedriften – beskrivelse af sammenligning tal, Rapport nr. 88, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.

8) Bratka, Valda, Edgars Malkalns, Mogens Lund and Jens Erik Ørum (2000). Use of Benchmarking in Farm Business Analysis. Latvian Agricultural University, Jelgava. Raksti Nr. 3, 2000.

9) Jørgensen, L.N., Jensen, P.K., Holm, S., Mikkelsen, G., Kristensen, I.S. & Ørum, J.E. (1999). Hvor stort bliver udbyttetabet uden pesticider. Danmarks JordbrugsForskning 199 3(1) 4-8.

10) Ørum, Jens Erik (1999). Driftsøkonomiske konsekvenser af en pesticidudfasning - Optimal pesticid- og arealanvendelse for ti bedriftstyper i udvalgte scenarier. Rapport nr. 107, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.

11) Hasler, B., J.S. Schou, J.E. Ørum og L.G. Hansen (2000): Virkemidler i pesticidpolitikken. Faglig rapport fra DMU, nr. 314, 2000.

12) Ørum, Jens Erik og Johannes Christensen (2001). Produktionsøkonomiske analyser af mulighederne for en reduceret pesticidanvendelse i dansk gartneri. Rapport nr. 128, Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.

13) Ørum, Jens Erik (2003). Opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2003.

14) Abildtrup, Jens, J. E. Ørum, Jørgen Dejgård Jensen, Brian H. Jacobsen (2004). Økonomiske analyser af virkemidler til reduktion af næringsstofbelastningen til Ringkøbing Fjord. Fødevareøkonomisk Institut, WP No. 4 2004. 77 s.

15) Jacobsen, Brian H., Jens Abildtrup, M. Andersen, Tove Christensen, B. Hasler, Z. B. Hussain, Henrik Huusom, Jørgen Dejgård Jensen, J. S. Schou, J. E. Ørum (2004). Omkostninger ved reduktion af landbrugets næringsstoftab til vandmiljøet. Fødevareøkonomisk Institut, rapport nr. 167, 299 s.

16) Ørum, Jens Erik (2004). Driftsøkonomisk analyse af en reduceret pesticidanvendelse i dansk landbrug - en opdatering af Bicheludvalgets analyser (Farm Economic Potential for Reduced Use of Pesticides in Danish Agriculture). Rapport nr. 163, Fødevareøkonomisk Institut.

17) Jacobsen, Brian H., Niels Madsen, Jens Erik Ørum (2005). Organic farming at the farm level - scenarios for the future development. Fødevareøkonomisk Institut, rapport nr. 178, 101 s.

18) Jørgensen, Lise Nistrup; Noe, Egon; Langvad, Anne-Mette; Rydahl, Per; Jensen, Jens Erik; Ørum, Jens Erik; Pinnschmidt, Hans; Bøjer, Ole Qvist (2007). Vurdering af Planteværn Onlines økonomiske og miljømæssige effekt. Bekæmpelses­middel­forskning fra Miljøstyrelsen, nr. 115 2007, 246 s.

19) Navntoft, S., Esbjerg, P., Ørum, J.E., Jensen, A.M., Johnsen, I., Petersen, B.S., Petersen, P.H., Kristensen, K. (2007). Effects of Mechanical Weed Control in Spring Cereals – Flora, Fauna and Economy. Danish EPA. Pesticides Research No. 114 2007.

20) Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H.; Andersen, Martin (2007). Farm-economic and environmental effects of reduced tillage. Report from Food and resource Economic Institute, University of Copenhagen, 67 p. (draft).

3 Policy papers for national authorities
21) Ørum, Jens Erik (1999). Driftsøkonomiske konsekvenser af pesticidafgifter på behandlingsindeks. Modelberegninger med DØP modellen for to bedriftstyper, samt analyser på udvalgte afgrøder og skadevoldere. Notat udarbejdet til Miljøstyrelsen. 7. september 1999.

22) Ørum, Jens Erik og Steffen Møllenberg (2006). Økonomiske konsekvenser af ny EU godkendelseszoner for pesticider. Notat udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut, for Fødevareministeriet.

23) Ørum, Jens Erik; Christensen, Tove; Huusom, Henrik (2007). Analyser og rapport bidrag til Det Tværministerielle Virkemiddeludvalg – Analyse af mulighederne for at opfylde Pesticidplan 2004-2009. Danish EPA.

24) Dubgaard, Alex; Andersen, Kristoffer Steen; Ørum, Jens Erik; Madsen, Carsten S.; Jensen, Peter Kryger (2007). Konsekvensanalyse af regelmæssig og obligatorisk kontrol af sprøjteudstyr. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Fødevareøkonomisk Institut, 2007. 33 s.

25) Dubgaard, Alex; Nissen, Carsten Junker; Andersen, Kristoffer Steen; Huusom, Henrik; Ørum, Jens Erik; Esbjerg, Peter; Navntoft, Søren; Brüsch, Walter; Rosenberg, Per; Bælum, Jesper; Kudsk, Per; Jørgensen, Lise Nistrup; Paaske, Klaus (2007). Konsekvensanalyse af den foreslåede zoneinddeling i forbindelse med revision af direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler. Miljøstyrelsen, 2007. 308 s.

26) Ørum, Jens Erik (2007). Analyse af provenu- og fordelingsaspekter ved differentierede værdiafgifter for pesticider. Notat til Miljøstyrelsen, Fødevareøkonomisk Institut.

27) Ørum, Jens Erik; Kudsk, Per; Jørgensen, Lise Nistrup (2007). Notat til Fødevareministeriet med kommentarer til Dansk Landbrugs breve vedrørende merbehov for pesticider. Fødevareøkonomisk Institut, 2007.

4 Working papers
28) Ørum, Jens Erik (1999). Forslag til ændret struktur (nesting) for bl.a. pesticider, kvælstof og jord i ligevægtsmodellen AAGE. Arbejdsnotat, Fødevareøkonomisk Institut.

29) Ørum, Jens Erik and Lise Nistrup Jørgensen (2001). Economy and risk using different fungicide strategies in winter wheat - Considerations and methods. Danmarks JordbrugsForskning, DJF-rapport nr. 40 (2001), 69-84.

30) Lund, M., Otto, L., Søndergård, J. Og Ørum, J.E. (2003). Videndeling og kompetenceudvikling – En modelstrategi for Jordbrugets Driftsøkonomi. Fødevareøkonomisk Institut, Working paper no. 10/2003.

31) Ørum, Jens Erik (2003). Driftsøkonomiske modeller og VMP III analyser - En beskrivelse af den driftsøkonomiske jordrentemodel. Arbejdsnotat af 6. november 2003, Fødevareøkonomisk Institut.

32) Madsen, Niels Arild og Jens Erik Ørum (2004). FØJO Bedriftsmodellen I - Beskrivelse og dokumentation. Teknisk notat, Fødevareøkonomisk Institut.

33) Madsen, Niels Arild og Jens Erik Ørum (2004). FØJO Bedriftsmodellen II - Dataoverførsel og scenarioanalyser. Teknisk notat, Fødevareøkonomisk Institut.

34) Ørum, Jens Erik (2004). Analyser af mulighederne for at afsætte offentlige pesticidreduktionsforpligtigelser til landbruget. Notat til Institut for Miljøvurdering (IMV).

35) Ørum, Jens Erik (2004). Identification and selection of comparable conventional and organic farms. Farm account analysis, database and working paper for the EU research project (subcontractor) “Farm level economic impact of Organic Farming Policy and Agenda 2000 implementation and EU enlargement”. Fødevareøkonomisk Institut.

36) Ørum, Jens Erik, Hans Pinnschmidt og Lise Nistrup Jørgensen (2004). Landsforsøg med fungicidanvendelse i vinterhvede og vårbyg – Klargøring af og analyse af landsforsøg til validering af Planteværn Online (PVO). Arbejdspapir, Fødevareøkonomisk Institut.

37) Ørum, J.E. and Abildtrup, J. (2004). Foreløbige resultater af de drifts- og miljøøkonomiske oplandsanalyser) og sammenhæng med VMPIII. Indlæg for Projektgruppen for analyser for næringsstofbelastningen til Ringkøbing Fjord. Miljøafdelingen i Ringkøbing Amt, Ringkøbing.

38) Ørum, J.E. (2005) Mulighederne for udvikling af en økonomisk model for ukrudtsbekæmpelse i vårbyg. Notat af 6. juni 2005 til følgegruppen for ”Jord og Pesticider”.

39) Ørum, J.E., E.M. Hansen, C. Ritz & L. Knudsen (2006). Lineær von Liebig responsfunktion for kvælstof i vinterhvede - en model for kerneudbytte og høstet kvælstofmængde i vinterhvede. Ikke publiceret arbejdsnotat. Fødevareøkonomisk Institut.

40) Ørum, Jens Erik & Rasmussen, Jesper (2006). Responsfunktioner for mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårsæd. Arbejdsnotat af 22. december 2006, Fødevareøkonomisk Institut.

41) Ørum, Jens Erik, Per Rydahl og Per Kudsk (2006). Generaliserede PVO responsfunktioner for herbicidblandinger i korn - Metodestudie og demonstration på grundlag af syv års effektforsøg i vårbyg. Arbejdsnotat, Fødevareøkonomisk Institut.

5 International abstracts and presentations
42) Lund, Mogens and Ørum, Jens Erik (1997). Computerised Efficiency Analysis in Farm Business Advice. Abstract on 11th International Farm Management Congress, Calgary, Alberta, Canada.
43) Lund, Mogens and Ørum, Jens Erik (1997). Decmposed Efficiency Analysis in Farm Bussines Advice. Abstract and presentation (session 10.a by Ørum) on Fifth European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis. Copenhagen, October 9-11 1997, page 36.

44) Kærgård, Niels, Søren E. Frandsen, Aage Walter-Jørgensen, Jens Erik Ørum, Lars-Bo Jacobsen and Alex Dubgaard (2000). The Economics of Pesticides in Danish Agriculture. Paper presented at the 50th International Atlantic Economic Conference, Charleston, October 2000.
45) Jørgensen, L.N., Jensen, P.K. & Ørum, J.E. (2001). Consequences to Danish Agriculture of Partly or Total Phasing out Pesticides. In: Cost-Benefit Analysis of Crop Protection Ed: Kuhl, M., Schmitz, P.M. and Wiegand, S. Proceeding of an International Workshop in Leipzig 7.-9. Sept. 1999, p. 38-61.

46) Kærgård, Niels, Søren E. Frandsen, Aage Walter-Jørgensen, Jens Erik Ørum, Lars-Bo Jacobsen and Alex Dubgaard (2001). The Economics of Pesticides in Danish Agriculture. Proceeding in Multi-fuctionality of Agriculture, Erilng Vårdal (ed.), Department of Economics, Univeristy of Bergen, February 2001 s. 135-148
47) Ørum, Jens Erik, Lise Nistrup Jørgensen and Peter Kryger Jensen (2001). Farm economic consequences of a reduced use of pesticides in Danish agriculture. Article and oral presentation at the 13th International IFMA Congress of Farm Management.
48) Ørum, Jens Erik (2003). Erfaring med analyser af mulighederne for en reduceret pesticidanvendelse. Indlæg på Nordisk Råds Pesticidforskningsseminar på Gardermoen, Norway 21-22. december 2003.

49) Ørum, J.E. & J. Abildtrup (2004). Farm accounting statistics and cost assessment of environmental regulation in water catchments areas. The Meeting in the Community Committee for the Farm Accountancy Data Network, Roskilde – Denmark June 2004.
50) Jacobsen, Brian H.; Abildtrup, Jens; Ørum, Jens Erik (2005). Reducing nutrient losses in Europe and implications for farming - in the light of the Water Framework Directive. Paper for the XVth IFMA Congress in Campinas, Brazil. 2005. s. 1-11.
51) Jacobsen, Brian H.; Abildtrup, Jens; Ørum, Jens Erik (2006). Spatial analyses of cost efficient measures to reduce N-leaching. ENVECON Workshop, London, Storbritannien, 23. marts 2006 -24. marts 2006, 9 s..

52) Jacobsen, T.; Refsgaard, A.; Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik; Gertz, F. (2006). Integrated modelling of nitrate loads to coastal waters and land rent applied to catchment scale water management. International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management -DipCon2006, nr. 10, Istanbul, Tyrkiet, 18. september 2006 -22. september 2006, 9 s.
53) Jacobsen, Torsten, Anders Refsgaard, B. Jacobsen and J. E. Ørum (2006). Integrated modelling of nitrate loads to coastal waters and land rent applied to catchment scale water management. Paper presented on XXIV Nordic Hydrological Conference - Vingsted Centret, Denmark, 6-9 August 2006, 20 s.
54) Jørgensen LN. Ørum, JE, Pinnschmidt. H. (2006) A model for optimising fungicide applications in winter wheat. 8th Conferecne of the European Foundation for Plant Pathology & BSPP. Sustainable disease management; the European perspective. P15.1 p 92

55) Jørgensen, Lise Nistrup; Ørum, Jens Erik; Pinnschmidt, Hans (2006). A model for fungicide applications in winter wheat. Conference of the European Foundation for Plant Pathology & British Society for Plant Pathology Presidential Meeting: Sustainable disease management; the European perspective, nr. 8, s. 92, Frederiksberg, Denmark, 13. august 2006 -17. august 2006.
56) Ørum, Jens Erik, Brian H. Jacobsen and Martin Andersen (2006). Modelling farm-economic and environmental effects of reduced tillage. Handout for NJF seminar 378 - “Tillage systems for the benefit of agriculture and the environment” 29-31 May 2006, 8 s.
57) Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik (2007). Modelling farm economic and environmental effects of reduced tillage. In Trends and perspectives in Agriculture. København: Nordic Association of Agricultural Scientists, 2007. s. 173-174
58) Jørgensen, LN; Noe, E., Langvad, AM. Rydahl P.; Jensen, JE., Ørum, JE, Pinnschmidt, H. & Bøjer OQ. (2007). Plant Protection Online – Need for new ways of reaching the farmers. NJF 23th Congress. June 26-29. Copenhagen.

59) Ørum, Jens Erik, Hansen, Elly Møller (2007). Hur ser ekonomien ut i reducerade jordbearbetningssystem? Indlæg på Parterskap-Seminar om "Framtidsvision -Skånsk och sydsvensk växtodling 2020”. Foredrag m. noter SLU Alnarp, Sverige, 27. marts 2007.

6 National abstracts and presentations
60) Jørgensen, L.N., Jensen, P.K., Holm, S., Mikkelsen, G., Kristensen, I.S. & Ørum, J.E. (1999). Estimerede tabsfunktioner og sædskifter i et 0-pesticid scenarium. 16. Danske Planteværnskonference, marts 1999, DJF rapport nr. 9, 7-26.

61) Ørum, Jens Erik (1999). De økonomiske konsekvenser – Opfølgning på Bicheludvalget. Artikel til Danmarks JordbrugsForskning og Landbrugets Rådgivningscenters Efterårskonference 99. Nyborg Strand 29. september 1999.

62) Ørum, Jens Erik (2000). De første erfaringer med Pesticidhandlingsplan II i praksis. Artikel og indlæg på Studielandbrugenes Årsmøde i Kolding.

63) Ørum, Jens Erik og Lise Nistrup Jørgensen (2001). Økonomi og risiko ved forskellige fungicidstrategier i vinterhvede - Overvejelser og metoder. Artikel til 18. Danske Planteværnskonference.

64) Mogens Lund, Lars Otto, Janus Søndergaard og Jens Erik Ørum. Workshop om modelstrategier og videndeling. Abbildgårdhuset den 13. juni 2003.

65) Jens Erik Ørum og Henrik Huusom. Evaluering af Pestcidhandlingsplan II – samt drøftelse af sigtelinier. Indlæg for Bekæmpelsesmiddelrådet, Danish EPA 27. maj 2003.

66) Ørum, Jens Erik og Paul R. Kledal. Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser samt virkemidler og muligheder for en reduceret pesticidanvendelse. Indlæg for Socialdemokratiets medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Danish Parlament, 4. december 2003.

67) Ørum, Jens Erik. En opdatering af Bicheludvalgets driftsøkonomiske analyser. Indlæg på Planteavlskonsulenternes Efterårsmøde i Kolding den 23. september 2003.

68) Ørum, Jens Erik (2004). Driftsøkonomiske muligheder for en reduceret og miljøvenlig pesticidanvendelse. Artikel til 1. Danske Plantekongres i Herning 2004.

69) Ørum, Jens Erik and Abildtrup, Jens (2004). Workshop om driftsøkonomiske modeller i VMP3 udredningen. Præsentation og handout på Fødevareøkonomisk Institut Research Seminar, 4. marts 2004.

70) Ørum, J.E. (2004). Hvorfor afgrødekalkuler, økonomiske modeller og bedriftstyper? Indlæg på Workshop om anvendelsen af bedriftstypografier og nye teknologier i jordbruget, den 7. september 2004.

71) Ørum, J.E. (2005). Økonomi i planteværn på 500 ha? Indlæg på Plantekongressen i Herning 2005.

72) Ørum, J.E., Pinnschmidt, H. & Jørgensen, L.N. (2005). Hvad bestemmer merudbyttet ved svampebekæmpelse i vinterhvede? Plantekongres 2005, 11-12. januar 2005 i Herning, sammendrag af indlæg. ISBN 87-984996-6-1, 38-39.

73) Ørum, J.E. (2005). Ny teknologi og en reduceret pesticidanvendelse. Indlæg på temadag om pesticidhandlingsplanen arrangeret af Landsudvalget for Planteavl, Skejby.

74) Ørum, JE; Pinnschmidt H & Jørgensen, LN (2006): En model for fungicidanvendelse i vinterhvede. Plantekongres 2006 i Herning, s. s. 34-35

75) Ørum, Jens Erik; Pinnschmidt, Hans and Jørgensen, Lise Nistrup (2006): A model for fungicide applications in winter wheat - A statistical prediction of the optimal fungicide dose and strategy based on expert knowledge and 5 years’ trial data from Denmark. The Danish Plant Production Congress 2006, s. 490-492.
76) Ørum, Jens Erik; Pinnschmidt, Hans; Jørgensen, Lise Nistrup (2006). En model for fungicidanvendelse i vinterhvede - statistisk forudsigelse af den optimale dosering af fungicider på grundlag af plantepatologisk ekspertviden og fem års Landsforsøg. Dansk Landbrugsrådgivning & Danmarks JordbrugsForskning, 2006. s. 34-35 Konferencen: Plantekongres 2006, Herning, Danmark, 10. januar 2006 -11. januar 2006.

77) Ørum, J.E. (2006). Von Liebig responsfunktion for kvælstof i vinterhvede med normalfordelt udbyttepotential, lejesæd, forfrugtsværdier og timing. Præsentation på workshop ved DJF/Foulum.

78) Jørgensen, LN; Noe, E., Langvad, AM. Rydahl P.; Jensen, JE., Ørum, JE, Pinnschmidt, H. & Bøjer OQ (2007). Potentiale for nedsættelse af pesticidforbruget ved anvendelse af Planteværn Online. 4. Danske Plantekongres. 2007,

79) Ørum, Jens Erik. Hvorfor 1,7 BI? DLG medlemsmøde, Menstrup Kro. Februar 2007.

80) Ørum, Jens Erik; Christensen, Tove; Huusom, Henrik (2007). Hvorfor nu lige 1,7 i behandlingshyppighed? Plantekongres 2007 i Herning, Danmark, 9. januar 2007 -10. januar 2007.s. 42-43.

81) Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H.; Andersen, Martin (2007). Hvad er økonomien ved reduceret jordbearbejdning, når sædeskiftet også skal tilpasses? Plantekongres 2007, Herning, Danmark, 9. januar 2007 -10. januar 2007, s. 158-159.

7 Other, popular publications
82) Ørum, Jens Erik (2000). Driftsøkonomiske konsekvenser af en pesticidudfasning i landbruget. Samfundsøkonomen. Februar 2000:1.

83) Ørum, Jens Erik, Egon Noe, Jens Erik Jensen (2001). Pesticidhandlingsplan II i praksis. Landmanden og konsulenten - muligheder og barrierer. Tidsskrift for Landøkonomi 2/01, side 111-118.

84) Ørum, Jens Erik (2003). Bicheludvalget har regnet rigtigt. Pressemeddelelse fra Fødevareøkonomisk Institut.

85) Ørum, Jens Erik (2004). Fortsat sund økonomi i at reducere pesticidforbruget i landbruget. NyViden fra Miljøstyrelsen, nr. 1-15.januar 2004, side 92-96.

86) Jørgensen, Lise Nistrup; Noe, Egon; Langvad, Anne-Mette; Rydahl, Per; Jensen, Jens Erik; Ørum, Jens Erik; Pinnschmidt, Hans; Bøjer, Ole Qvist (2007). Planteværn Online - Et værktøj til at reducere pesticidforbruget i landbruget. NyViden 2007.

87) Ørum, Jens Erik (2007). Ukrudt kan koste dyrt efter dårlig såning: Ukrudtsbehandling har størst betydning, hvor såningen har svigtet. Anne Rønne. Interview til Landbrugs Avisen, Nr.. 32, 10. august 2007, 10.

ID: 4228701