Boligpriserne brugt til at værdisætte byens kvaliteter – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2013 > Boligpriser og byens k...

IFRO 5.2.2013

Boligpriserne brugt til at værdisætte byens kvaliteter

Rapport om byliv: IFRO-forskere har ledet et stort samarbejdsprojekt for at finde ud af, i hvor stor grad investeringer i kvalitetsløft i byerne kan betale sig.

Foto: Knud Nielsen/ScanStockPhoto

Nærheden til hundredvis af forskellige faktorer er undersøgt i forhold til boligpriserne ved næsten 60.000 handler, og analyserne af det enorme datamateriale kan bruges af kommuner, ejendomsudviklere og investorer til at vurdere, hvad der skaber værdi i byudviklingen. Forskerne bag undersøgelsen har kogt konklusionerne ind til ti tommelfingerregler:

  1. Værdien af et hus stiger med op til 10 procent i gennemsnit for hver ekstra 10 ha park eller bynært naturareal, der findes inden for 500 m gangafstand, og med op til 2 procent for hver 10 ha inden for 1 km gangafstand. Både værdistigning og rækkevidde er lavere for lejligheder i de større byer, men ikke meget.
  2. Nærhed til kysten øger en boligs værdi med 1530 procent for dem, der ligger tættest på kysten, og faldende mod nul ved cirka 300 m fra kysten.
  3. Mangfoldighed i næringslivet giver værdi. Værdien af boliger er typisk 24 procent højere for hver 10 nye næringslivsbrancher (butikker, cafeer, liberale erhverv etc.), der findes inden for 1 km gangafstand.
  4. Værdien af et hus falder med 14 procent for hver bar, cafe og lignende, der findes inden for 100 m gangafstand.
  5. Værdien af en lejlighed i metropolområderne falder med 0,31 procent for hver bar, cafe og lignende, der findes inden for 100 m gangafstand.
  6. Nærhed til stationer især uden for metropolområderne forøger en boligs værdi med op mod 48 procent for de boliger, der ligger tættest på stationen, og effekten klinger kun langsomt af mod nul omkring 1,5 km fra stationen.
  7. Nærhed til metrostation giver en forøgelse på cirka 57 procent af boligernes værdi, men kun inden for de nærmeste par hundrede meter omkring stationen.
  8. Støj reducerer en boligs værdi med op til 2 procent ved et niveau på omkring 60 dB til op mod 10 procent ved 70 dB. I nogle tilfælde kan effekten være over 20 procent ved niveauer over 75 dB.
  9. Nærhed til jernbane reducerer ud over støjeffekten boligers værdi med op mod 1015 procent tættest ved jernbanen, men den negative effekt aftager jævnt mod nul allerede cirka 100 m fra jernbanen.
  10. Nærhed til motorveje og store veje reducerer ud over støjeffekten boligers værdi med op mod 710 procent for boliger tættest på, og effekten aftager jævnt mod nul omkring 300400 m fra vejen.

Professor Bo Jellesmark Thorsen, som har været med til at lave undersøgelsen, understreger imidlertid, at man ikke kan bruge de enkelte resultater isoleret. Vi har analyseret en meget kompleks sammenhæng med nogle ret grove værktøjer, og man kan ikke bare optimere parametrene enkeltvis, siger han til Mandag Morgen.

Byplanlæggere og investorer kan derfor ikke forvente, at boligpriserne øger som en direkte følge af, at der etableres en masse butikker i et område, hvis bare de overholder 100-meters-grænsen.

Hvis byrummet i øvrigt ikke er attraktivt, så har man ikke fundamentet til at skabe det positive samspil mellem næringslivet, beboerne og boligmassens værdi, siger Bo Jellesmark Thorsen: Modellerne kan til gengæld bruges til at give et kvalificeret overslag over, hvad det vil betyde for et boligområdes værdi, hvis man marginalt set øger eller mindsker nogle af de undersøgte bykvaliteter.

Hent rapporten Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins her:

Del a: Hovedkonklusioner

Del b: Tematisk hovedrapport

Del c: Appendiks