Jordbrugets økonomiske succes fortsætter – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2013 > Landbr øk 2013 1

IFRO 18.12.2013

Jordbrugets økonomiske succes fortsætter

Indtjeningen i dansk jordbrug når nye højder i 2013 og 2014. Det skyldes især gunstige priser og et rekordlavt renteniveau. Det er hovedkonklusionen i årets analyse af dansk jordbrugs økonomiske tilstand, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har offentliggjort.

”For jordbrugssektoren som helhed, det vil sige landbrug og gartneri, bød indtjeningen i 2012 for første gang i dette århundrede på et overskud til at forrente egenkapitalen,” fortæller seniorrådgiver Johnny M. Andersen, som regner med, at successen fortsætter de næste par år. ”Vi forventer, at sidste års overskud på 2,4 milliarder kroner øges til 5,4 milliarder i 2013 og yderligere til 6,8 milliarder i 2014,” siger han, men understreger samtidig, at tallene drejer sig om hele sektoren set under et, og at der er betydelig spredning blandt brugstyperne.

Dansk jordbrugs økonomiske situation er selvsagt præget af den globale udvikling, hvor den animalske produktion fortsat er underdrejet efter tørken i USA og Rusland i 2012. Det gav høje priser, som er forblevet høje i kraft af en stor efterspørgsel. Det gælder især for mælkeproduktionen, som også blev begrænset af dårlige vejrforhold i første del af 2013. Samtidig er der udsigt til en rekordstor global korn- og sojahøst, som vil sætte foderpriserne under pres til gunst for økonomien i den animalske produktion.

For den danske jordbrugssektor som helhed forventes det, at afsætningspriserne, trods en styrket krone, vil stige gennemsnitligt med 2,0 procent i 2013, hvorimod priserne på indsatsfaktorerne kun vil stige med 1,9 procent. Derved stiger forholdet mellem afsætningspriser og indsatspriser – det såkaldte sektorbytteforhold – hvorimod den langsigtede trend er et faldende forhold. Sektorbytteforholdet forventes at bedres yderligere med 1,5 procent i 2014, idet afsætningsprisernes fald – i særlig grad kornpriserne – til overmål opvejes af prisfaldet på indsatsfaktorer såsom foder.

Det gode høstresultat i 2013 har yderligere begunstiget dansk jordbrug og har medvirket til at øge pro-duktiviteten. Totalfaktorproduktiviteten, det vil sige mængdeforholdet mellem landbrugets produkter og indsatsfaktorerne, anslås således at ville stige med 2,3 procent i 2013. I 2014, hvor høstudbyttet må forventes at blive mindre, forventes totalfaktorproduktiviteten kun at stige med 1,1 procent.

Seniorrådgiver Johnny M. Andersen understreger imidlertid den betydelige variation mellem de forskellige brugstyper: ”For de store potteplantegartnerier, som er ramt af lave afsætningspriser i år, anslår vi, at driftsresultatet bliver for lille til at kunne aflønne brugerfamiliens arbejdsindsats. Et tilsvarende problem må forventes at ramme de store plantebrug til næste år, idet den rekordstore globale høst i år vil reducere kornpriserne betragteligt,” siger han.

Johnny M. Andersen advarer også mod at tro, at jordbrugets problemer er ovre: ”Den bedre indtjening er primært frembragt af en bedring i sektorbytteforholdet og et rekordlavt renteniveau. Det er et skrøbeligt fundament. På lang sigt falder sektorbytteforholdet, fordi produktionsmetoderne stadig forbedres. En bæredygtig udvikling i indtjeningen skal derfor baseres på en vækst i produktiviteten; det vil sige, der skal produceres mere for den samme mængde indsatsfaktorer,” fremholder han og peger på, at denne vækst for tiden er alt for lav.

”Derfor er der behov for produktivitetsfremmende investeringer. Og det har nok lange udsigter, da jord-brugets store gæld vil lægge en dæmper på finansieringsinstitutternes velvilje,” mener Johnny M. Andersen.