Kan nye grønne områder øge folks fysiske aktivitet og forbedre deres sundhed? – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2013 > Rapport om bynatur og ...

IFRO 23.4.2013

Kan nye grønne områder øge folks fysiske aktivitet og forbedre deres sundhed?

Det er almindelig kendt, at en øget fysisk aktivitet medfører forbedret sundhed. Et spørgsmål, som byplanlæggere og politikere stiller, er, om man kan konkludere, at etablering af et nyt grønt område vil medføre øget fysisk aktivitet hos folk, der bor i nærområdet – til gavn for samfundsøkonomien? Dette svære spørgsmål har en gruppe forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi set på, om der findes dokumentation for.

Deres konklusioner foreligger nu i en rapport, som bygger på studier af en lang række forskningsartikler, rapporter og relaterede litteraturstudier om emnet. Konklusionerne er ikke så entydige.

Her er i korte træk nogle af rapportens konklusioner:

• Litteraturgennemgangen viser, at der findes en ganske massiv mængde forskningspublikationer, som fokuserer på og i stort omfang dokumenterer sikre statistiske korrelationer mellem menneskers adgang til grønne områder og deres fysiske aktivitet. Det vil sige, at jo bedre adgang folk har til grønne områder, jo større tenderer deres fysiske aktivitet til at være. Denne korrelation er interessant og grundlag for betydeligt arbejde og interesse internationalt.

• Der er imidlertid relativt få studier, der har haft tilstrækkeligt datagrundlag til at undersøge, om denne statistiske korrelation dækker over en egentlig årsagssammenhæng mellem folks adgang til natur og deres fysiske aktivitet. Der er med andre ord få studier der reelt kan afgøre om det er adgangen, der giver en højere fysisk aktivitet, eller om korrelationen for eksempel blot skyldes, at folk, der er mere fysisk aktive, vælger at bosætte sig, hvor adgang til natur er bedre. Resultaterne fra de få studier, der er i stand til at vurdere, om der er tale om årsagssammenhænge, er desværre forholdsvis uklare.

• Der er derfor forsat et behov for tværvidenskabelig forskning, der baserer sig på forsøg, som er bedre designede til at afdække, om der er en egentlig årsagssammenhæng mellem adgang til grønne områder og så fysisk aktivitet og sundhed – eller med andre ord, om forbedret adgang til grønne områder kan forventes at føre til øget fysisk aktivitet og bedre folkesundhed.

• Hvis man kan kvantificere en årsagssammenhæng mellem adgang til natur og øget fysisk aktivitet, så kan man med eksisterende medicinsk viden anslå betydningen for antal leveår og sundhed. Dette kan sammenkobles med samfundsøkonomiske estimater over værdien af leveår og sundhed for derved at anslå de sundhedsrelaterede samfundsøkonomiske gevinster fra grønne områder i den rumlige planlægning i og omkring byerne.