Udledningen af ammoniak fra landbruget er fortsat på vej ned – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Aktuelt 2015 > ammoniak fra landbruget

13.4.2015

Udledningen af ammoniak fra landbruget
er fortsat på vej ned

Dansk landbrugs udledning af ammoniak vil falde mere end tidligere antaget, men der er fortsat lidt vej til de EU-opstillede mål. Det fremgår af en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO).

Foto: Jean Schweitzer/ScanStochPhoto

Rapporten, der er udarbejdet i samarbejde med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet, viser, at den samlede udledning i 2020 vil falde til cirka 65 kt NH3, og det er omtrent 40 procent lavere end niveauet i 1990.

Det forventede fald på 21-23 procent frem til 2020 i forhold til niveauet i 2005 er større end det, som blev forventet i en tidligere rapport fra DCE i 2013. Det skyldes en række forhold, forklarer seniorforsker Brian H. Jacobsen fra IFRO, som er en af rapportens forfattere.

”Den nye fremskrivning er baseret på et nyt start-år, 2012. Dette gør, at udledningen i udgangspunktet er lavere, da husdyrproduktionen faldt fra 2011 til 2012. Dertil kommer, at IFRO vurderer, at der ikke vil ske en større vækst i alle produktionsgrene samtidig. I de opstillede scenarier forventer vi, at mælkeproduktionen vil stige med 10-15 procent frem mod 2020, og at produktionen af smågrise vil stige med 6 procent,” uddyber han. Endelig er der i fremskrivningen indlagt en stigning i antallet af slagtesvin, der slagtes i Danmark, på cirka 8 procent.

Et tredje forhold, som har resulteret i en lavere vurdering af udledningen, er, at nye teknologier tages hurtigere i brug end tidligere antaget. Det kan ses af de faktiske husdyrgodkendelser, der er givet i de seneste år. Disse forhold tilsammen gør så, at udledningen vurderes at falde til cirka 65 kt NH3 i 2020, mens vurderingen fra 2013 lød på cirka 70 kt NH3.

”Der er en del usikkerhed om mælkeproduktionen efter kvotens bortfald og omfanget af smågrise, der eksporteres, som gør at vi vurderer, at udledningen med stor sandsynlighed vil ligge mellem 60 og 70 kt NH3 i 2020,” siger Brian H. Jacobsen, som peger på, at der efter al sandsynlighed stadig vil være en manko i forhold til kravet i EU’s såkaldte NEC-direktiv, der fortæller hvor meget hvert land må udlede. For Danmarks vedkommende er det 63 kt NH3.

”Det vil sandsynligvis koste landbruget 20-40 millioner kroner at nå målet, mens det samfundsøkonomisk vil koste 50-110 millioner. Yderligere reduktioner i NH3-udledningerne er relative dyre og har begrænset potentiale, da der sker en betydelig implementering af ny teknologi i grundlagsscenariet. Og så skal vi huske på, at den økonomiske krise i landbruget og det høje gældsniveau gør, at det fortsat er svært at få finansieret udvidelser,” vurderer Brian H. Jacobsen.

Hent rapporten
"Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark i 2020 og 2030"