Bæredygtig fødevaresektor – Københavns Universitet

IFRO > Aktuelt > Bæredygtig fødevaresektor

3.5.2016

Baggrund for fortællingen om den bæredygtige og ressourceeffektive danske fødevaresektor

Foto: Jean Schweitzer/ScanStockPhoto

Der er en stigende opmærksomhed på bæredygtighed og ansvarlighed i den danske fødevareproduktion. Med henblik på at forankre arbejdet med at udvikle ’fødevareerhvervets fortælling’ (Vækstplan for Fødevarer) solidt i den faglige og videnskabelige litteratur og viden, har IFRO udarbejdet en rapport for Miljø- og Fødevareministeriet, som kan hentes her.

Som udgangspunkt stiller forbrugere krav til detailkæderne, som viderefører disse krav til forarbejdningsvirksomheder, som igen sender dem videre til primær- og foderstofproducenter. Disse, såvel som andre led i værdikæden, påvirkes af NGO’er, interesseorganisationer og lovgivende instanser.

Nationale og internationale forskningsinstitutioner, interesseorganisationer og fødevareindustriens standarder har flere fælles kriterier til evaluering af bæredygtighed i fødevareproduktionen. Disse er bl.a. drivhusgasudledning (carbon footprint), forurening, påvirkning af biodiversitet, arealforbrug, vandforbrug, sociale forhold og økonomiske forhold. Andre forhold er dyrevelfærd i produktionen og sundhed blandt forbrugerne.

Internationale standarder

Den danske fødevaresektor har udviklet en række branchestandarder og virksomheds-initiativer, der regulerer, dokumenterer og kommunikerer bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion. Mange af disse er også et kvalitetsstempel på eksportmarkederne. Dertil kommer et stigende antal internationale certificeringsordninger og standarder, som den danske fødevaresektor tilslutter sig eller lader sig inspirere af.

Den danske fødevaresektor er stærkt afhængig af eksportmarkederne. Langt den største del af den danske svineproduktion eksporteres, medens det for den danske okse- og kalvekødsproduktion er omkring halvdelen. Af mælkeproduktionen eksporteres cirka to tredjedele, hovedsageligt som ost og mælkepulver/mælkekonserves. Nogenlunde samme andel af de dansk producerede slagtekyllinger eksporteres, medens stort set hele produktionen af minkskind eksporteres. Den økologiske del af eksporten er stærkt stigende, men er dog endnu relativt lille med en andel af eksporten på cirka én procent.

På de nære markeder er der en klar tendens til en stigende efterspørgsel af bæredygtige fødevarer. De nære eksportmarkeder ligner til en vis grad det danske hjemmemarked repræsenteret ved en lang række private eller tredjepartskontrollerede mærkeordninger. Det er nødvendigt for den danske fødevaresektor at følge med i udviklingen af de forskellige standarder og mærkeordninger, da de nære eksportmarkeder i stigende grad supplerer krav til kvalitet og fødevaresikkerhed med krav til ansvarlig/bæredygtig produktion.

Konklusioner

I rapporten "Baggrund for fortællingen om den bæredygtige og ressourceeffektive danske fødevaresektor" er hovedsageligt internationale studier gennemgået, og den konkluderer bl.a.:

• Dansk produktion af mælk, kød og æg har et lavt carbon footprint i forhold til andre EU-lande ifølge ét studie, som ikke medtager den store proteinfoderimport. Et andet studie rangerer Danmark væsentligt dårligere i EU og nævner bl.a. den store import af proteinfoder som en væsentlig årsag hertil.

• Effektiviteten i vandforbrug generelt i den danske økonomi er det højeste i EU.

• Inden for biodiversitet, målt som mangfoldigheden og antal af fugle på åbent land, klarer Danmark sig dårligere end gennemsnittet af lande i EU.

• Dansk landbrug er blandt de bedste, når det kommer til ammoniakudledning pr. malkeko og for slagtesvin, blandt 10 europæiske lande, der indgår i analysen.

• Dansk landbrug har i perioden 2003-2012 oplevet en stigning på 1,3 procent i totalfaktorproduktivitet, der afspejler alt andet lige en mere ressourceeffektiv produktion, mens EU-15 har oplevet en stigning på 0,8 procent.

• Med hensyn til pesticidanvendelse har dansk landbrug en behandlingshyppighed, der ligger væsentlig under sammenlignelige lande som Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

• Danmark har klare regler for arbejdsforhold, god organisering af landmænd i flere sektorer, og en ekstensiv velfærdsmodel, der også inkluderer landbruget og en national strategi for vækst i yderområderne.

Hent hele rapporten her