Stor usikkerhed: Hvor farligt er landbrugets ammoniak? – Københavns Universitet

IFRO > IFRO-forskere mener > Debatindlæg 2010-2011 > Hvor farligt er landbr...

Stor usikkerhed: Hvor farligt er landbrugets ammoniak?

Af seniorforsker Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet

(Publiceret på Ingeniøren/Blogs (Kroniken) 18. april 2011)

Ammoniakfordampning fra landbruget medfører sundhedsomkostninger, som følge af forkortet levetid, men omfanget er usikkert. Dette fremgår af en ny europæisk bog, der har analyseret hele kvælstofkredsløbet. Bogen om nitrogen i Europa opsummerer de fordele og ulemper, som er forbundet med kvælstof, og giver for første gang også et bud på de økonomiske konsekvenser forbundet med anvendelsen.

Over 200 forskere har deltaget, hvoraf 17 er fra Danmark. Arbejdet kan sammenlignes med IPCCs arbejde med CO2 og klima, men blot for kvælstof, der har haft mindre fokus de seneste år. Konklusionerne understøtter således delvis resultater fra Center for Energi, Miljø og Sundhed og Institut for Folkesundhed, der blev publiceret for 3 uger siden.

Det fremgår imidlertid af den Europæiske analyse, at der ikke foreligger data, der endegyldigt knytter ammoniak til partikler på under 2,5 mikrometer, og at de sundhedsmæssige konsekvenser derfor er usikre. Det konkluderes således: "at der er utilstrækkelige beviser for at inkludere eller ekskludere disse processer i relation til en partikelrelateret sundhedsrisiko." (side 413).

Det er sandsynligt, at der er en kobling og at ammoniak udgør en betydelig andel, men der er stor usikkerhed om omfanget. Det er således ikke sikkert, at al ammoniak bliver til den type partikulær forurening, der er skadelig, men noget indgår sandsynligvis og det bør indgå i beregningen. Behovet for yderligere forskning på dette felt synes således åbenbart.

I den europæiske rapport opgøres skadesomkostninger ved ammoniak til 75 kr. pr kg NH3 i Danmark, men hele 200 kr. pr. kg NH3 i Holland og 268 kr. pr. kg NH3 i Belgien, der har de højeste skadesomkostninger. Skaderne fra ammoniak i Danmark er således markant mindre end for nogle europæiske lande, men noget højere end lande som Finland, Irland og Sverige. Analysen viser, at omkostningerne ved at reducere ammoniakemissionen i dag fortsat synes at være billigere end sundhedsomkostningerne ved tiltagene. Dog nærmer omkostningerne ved nogle landbrugstiltag sig en omkostning på 75 kr. pr. kg NH3. De to andre væsentlige sektorer er boligopvarmning (inkl. brændeovne) og vejtrafik.

Der pågår netop nu forhandlinger om de nye grænser for bl.a. ammoniakemissionen i 2020 i Geneve. Det er dog et problem, at Danmark har for få ressourcer til at sende folk af sted til at deltage i forarbejdet til disse møder. Det betyder, at vi fx ikke er sikre på, at de omkostningsestimater, der anvendes for Danmark, er korrekte, og det er et problem, når de anvendes til fastlægge de fremtidige grænser for ammoniakemissionen. Således er de fremsatte krav for Danmark for 2020 relativt skrappere end for lande som Belgien og Holland, selvom det jf. skadesomkostningerne burde være omvendt.

Kilde: The European Nitrogen Assessment (2011). Cambridge University Press.