Trofæjagt kan være god fornuft – Københavns Universitet

18. september 2015

Trofæjagt kan være god fornuft

Jagtturisme giver høj indtjening til lokalsamfundene, og det kan skabe incitament til at passe bedre på de vilde dyr og til at forvalte områderne fornuftigt. Et forbud mod trofæjagt kan medføre det omvendte.

Af Jesper Sølver Schou, lektor, Thomas Lundhede, lektor og Martin Reinhardt Nielsen, adjunkt, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

(Trykt i Weekendavisen 18.09.2015)

Historien om Løven Cecil har ført til at interesseorganisationer kræver stop for trofæjagt; At flere flyselskaber nægter at transportere trofæer; Og at et stigende antal afrikanske lande forbyder udførsel af trofæer. Men man bør man stille spørgsmålstegn ved, om udmeldingerne bunder i indsigt i forvaltningsproblemet eller populisme og fundraising strategier, der drager fordel af et fjendebillede, som den uheldige trofæjæger til fulde opfyldte.  For det er sandsynligt, at forbud mod trofæjagt med tiden – når Facebook-stormen har lagt sig - vil føre til reducerede lokale incitamenter for naturbevaring og dermed øget illegal jagt og tab af levesteder til skade for dyrelivet og landets økonomi.

Ser man på de forhold, som truer forskellige dyrearter, er tab af levesteder som følge af inddragelse af naturarealer til landbrug, den altafgørende faktor. For nogle arter spiller krybskytteri også en rolle. Og for store rovdyr, som løver, dræbes en del også i såkaldte human-wildlife konflikter, der opstår, fordi løver kan være føre til store omkostninger for lokalbefolkningen som følge af løvers angreb på mennesker og husdyr. En af de store udfordringer for bevaring af store rovdyr er faktisk, at de lokalt er betragtet som regulære pestilenser, og at bevaringsprojekter derfor ofte møder modstand. Set fra et økonomisk synspunkt er problematikken om beskyttelse af f.eks. løver således mangesidig: Lokalbefolkningen oplever gener og omkostninger ved løverne, mens vi andre er glade ved at de eksisterer og gerne vil opleve – og for nogles vedkommende - jage dem. Den forvaltningsmæssige udfordring er derfor at skabe et system, hvor vi, der oplever glæde ved løverne, kompenserer lokalbefolkningen for de gener, de udsættes for.

"Indtjeningen fra jagten kan derfor give en væsentlig tilskyndelse til at håndhæve en bæredygtig forvaltning, heriblandt at beskytte levesteder og forhindre illegal jagt.

Netop her kan jagtturisme spille en vigtig rolle ved at skabe håndgribelige økonomiske fordele ved tilstedeværelsen af en sund bestand af eksempelvis løver. De konkrete fordele ved trofæjagt frem for andre former for turisme, er den direkte kobling mellem en langsigtet bæredygtig udnyttelse og dermed bevarelse af arten og dens leveområder og den økonomiske gevinst. Indtjeningen fra jagten kan derfor give en væsentlig tilskyndelse til at håndhæve en bæredygtig forvaltning, heriblandt at beskytte levesteder og forhindre illegal jagt. Således vil en trofæjæger, der i det aktuelle tilfælde skulle have betalt i størrelsesordenen $50.000 for at nedlægge en løve, kunne bidrage til stor lokal værdiskabelse i lande som f.eks. Zimbabwe, hvor BNP pr. person er omkring $700 om året.

Det er naturligvis essentielt at jagten reguleres i overensstemmelse med principper om bæredygtig forvaltning. Samlet set er løver opført på IUCN’s rød liste som truet, men på nogle lokaliteter er bestanden i fremgang og skaber human-wildlife konflikter. Det er derfor nødvendigt, at muligheden for bæredygtig trofæjagt vurderes fra sted til sted, og at en eventuel jagt sker i overensstemmelse med konkrete forvaltningsplaner. At den føromtalte løve beklageligvis blev nedlagt ved mellemkomst af uautoriserede jagtudbydere peger desuden på vigtigheden af en velfungerende administrativ kontrol med udbyderne. Desuden må der sikres en rimelig fordeling af indtægten fra licenser til jagten mellem de, der forvalter området, og den lokale befolkning, der bærer omkostningerne ved en levedygtig bestand af løver.