Tættere på klimatilpasningens samlede effekter

Roskilde Fjord, hvor stormen Bodil i december 2013 bragte vandstanden helt op omkring 2 meter. Foto: Martin Stendel, DMI
Huse ved Roskilde Fjord, hvor stormen Bodil i december 2013 bragte vandstanden helt op omkring 2 meter. Foto: Martin Stendel, DMI

Projektbeskrivelse

Klimaforandringerne vil sandsynligvis betyde, at vejrfænomener som stormflod og ekstremnedbør vil forekomme oftere. Kommuner arbejder i disse år på at tilpasse byer og infrastruktur til de ændrede nedbørsmønstre og højere vandstande. De nuværende metoder til at fastsætte omkostninger er baseret på udbetalte skadeserstatninger. Dette afspejler ikke nødvendigvis alle omkostninger. Fx omtaler folk ofte at det kan være svært at sælge huse i berørte områder. Der kan derfor være et økonomisk tab udover hvad der udbetales ved skadeserstatninger. Dette projekt vil bruge state-of-the-art økonometriske metoder til at identificere og beregne omkostningerne ved oversvømmelse på en ny måde. Målet er at bidrage med ny viden, der skal give et bedre beslutningsgrundlag for klimatilpasning i byerne.
Projektet undersøger to hypoteser. Først vil vi afdække om oversvømmelse eller risiko for oversvømmelse bliver reflekteret i prisen på boligerne og hvis ja, hvor stor en forskel der er på prisen af boliger beliggende i oversvømmelsestruede områder og lignende boliger i andre områder. Denne prisforskel kan bruges som indikator for, hvor meget en reduktion i oversvømmelsesrisiko er værd for de berørte borgere. Et fald i boligernes værdi er en omkostning både for den enkelte husejer og for hele samfundet.
Den anden hypotese er, at oversvømmelser eller øget oversvømmelsesrisiko har sundhedsmæssige konsekvenser i form af øget risiko for fx stress, angst eller generelt nedsat livskvalitet for de husstande der bor i oversvømmelsestruede områder. Dette kan give udsalg i hyppigere besøg hos lægen, øget medicinforbrug eller flere sygedage.
Til at afdække de to hypoteser vil vi anvende både data om boliger, fx salgspriser og bygningskarakteristika, registerdata og spørgeskemaundersøgelser om folks sundhed og livskvalitet.
Det er målet, at projektets resultater skal kunne anvendes direkte i de beregninger, der ligger til grund for kommunernes beslutning om hvor og hvor meget de skal klimatilpasse.

Tidsplan

Oktober 2018 - oktober 2022

Finansiering

Projektet er finansieret af Realdania, Region Hovedstaden, Region Hovedstadens Task Force for klimatilpasning (KLIKOVAND), Danske Regioner, Forsikring & Pension, HOFOR, Novafos, Gladsaxe Kommune, Frederiksberg Forsyning, Hvidovre Kommune, Sønderborg Kommune og Viborg Kommune.

Følgegruppe

 • HOFOR
 • Novafos
 • Gladsaxe Kommune
 • Hvidovre Kommunne
 • Frederiksberg Kommune
 • Frederiksberg forsyning
 • Ringsted Kommune
 • Viborg Kommune
 • Sønderborg Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Danske Regioner
 • Miljøstyrelsen
 • Energistyrelsen