FOI-udredninger 2011 og 2012

2012
Nr. Titel Forfatter
2012 / 32 Definition af industriel bæredygtighed i landbrugs- og fødevaresektoren Aske Skovmand Bosselmann
2012 / 31 Beregning af meromkostninger ved anvendelse af nyttedyr ved væksthusproduktion af agurker og tomater  Jens Erik Ørum, Lasse B. Jacobsen 
2012 / 30 Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse  Alex Dubgaard  
2012 / 29 Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen  Brian H. Jacobsen, Jens Erik Ørum 
2012 / 28 Kompensation af indkomsttab ved ændret vandløbsvedligeholdelse baseret på ændret tilgang Brian H. Jacobsen
2012 / 27 Analyse af skyggepris for fosfor med udgangspunkt i omkostninger ved at reducere fosfortabet til vandmiljøet  Brian H. Jacobsen
2012 / 26 Analyse af omkostningerne ved en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget med 10.000 tons N  Brian H. Jacobsen
2012 / 25 Svar på Natur- og Landbrugs-kommissionens kommentarer til notatet ”Landbrugets gæld” Jens Hansen, Henrik Zobbe 
2012 / 24 Anvendelse af Fødevareøkonomisk Instituts modelberedskab til analyser af samspil mellem økonomi, beskæftigelse og eksternaliteter i dansk landbrug og fødevareindustri Jørgen Dejgård Jensen
2012 / 23 Udbytte og udvaskning for vinterhvede og vårbyg med og uden normkorrektion Jens Erik Ørum
2012 / 22 Grundlag for miljøøkonomiske kvælstofnormer  Jens Erik Ørum
2012 / 21 Økonomisk adfærd ved udvasknings-korrigerede kvælstofnormer  Jens Erik Ørum, Brian H. Jacobsen 
2012 / 20 Aspekter af grøn omstilling i dansk fiskeri Max Nielsen, Ebba Elisabeth Ståhl
2012 / 19 Trends of Trade Flows of Countries in the EAC and SADC Regions and Perspectives for the Tripartite Free Trade Area Wusheng Yu
2012 / 18 Regional Trade Integration in Africa: Status and Prospects Michael Friis Jensen, Wusheng Yu
2012 / 17 Economic incentives for disease prevention in Danish pig and cattle herds Mogens Lund, Jens Leth Hougaard, Juliet Biira, Hans Houe
2012 / 16 Udviklingen i den primære svineproduktion og i slagteriindustrien Jens Hansen
2012 / 15 Den danske fødevaresektor: certificering og standarder på eksportmarkederne Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling
2012 / 14 Optimering af Fiskeriudviklingsprogram-mets støtte til dansk akvakultur Max Nielsen, Rasmus Nielsen
2012 / 13 Danmarks rolle i de globale værdikæder for konventionel og certificeret soja og palmeolie Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling
2012 / 12 Regional opgørelse af indtjeningen for de store jordbrug Johnny M. Andersen
2012 / 11 Forslag til ændret vægtning for bonitet ved estimering af nøgletal til Danmarks Statistiks Produktionsgrenstatistik Johnny M. Andersen
2012 / 10 Spredningen i jordbrugsbedrifternes indtjening Johnny M. Andersen
2012 / 9 Udvikling og status for dansk jordbrugs produktion og økonomi Johnny M. Andersen, Lars-Bo Jacobsen, Kim Martin Lind
2012 / 8 Alternativ estimering af nøgletal for arbejdstidsforbruget til Produktionsgrenstatistikken Johnny M. Andersen
2012 / 7 Forslag til ændret estimering af nøgletal for gødningsomkostningerne tilProduktionsgrenstatistikken Johnny M. Andersen
2012 / 6     Analyse af landbrugets omkostningerved implementering af vandplanerne fra 2011 Brian H. Jacobsen
2012 / 5 De økonomiske konsekvenser af en reduceret tobiskvote for dansk fiskeri Jesper Levring Andersen, Rasmus Nielsen
2012 / 4 Værdien af den danske eksport af henholdsvis fødevarer og fødevare-relaterede teknologier Henning Otte Hansen
2012 / 3 Landbrugets gæld Jens Hansen, Henrik Zobbe
2012 / 2 Danish fisheries: Management, fleet structure and economic performance Jesper Levring Andersen
2012 / 1 Vilkår for udbud af sund kantinemad på ungdomsuddannelser i Danmark Jørgen Dejgård Jensen, Lisa Ståhl2011
Nr. Titel Forfatter
2011 / 26 Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Brian H. Jacobsen
2011 / 25 Landbrugets økonomiske situation og udfordringer Johnny M. Andersen
2011 / 24 Analyse af lønsomheden i økologiske landbrugsbedrifter Johnny M. Andersen
2011 / 23 Håndtering af multikollinariteti regressionsskønnene ved frembringelse af 2009-nøgletallene Johnny M. Andersen
2011 / 22 Forslag til håndtering af gartnerne ved generering af nøgletal tilProduktionsgrenstatistikken (Serie B) Johnny M. Andersen
2011 / 21 Beskæftigelsen på økologiske landbrugs- og gartneribedrifter Johnny M. Andersen
2011 / 20 Afkobling af handyrpræmien Johnny M. Andersen
2011 / 19 Summary: Food price monitoring in Denmark Henning Otte Hansen
2011 / 18 Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Jens Hansen
2011 / 17 Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Jens Hansen
2011 / 16 Vurdering af pakke af tiltag til at fremme biogasudbygningen Brian H. Jacobsen
2011 / 15 Den økonomiske situation i dansk fiskeri Jesper Levring Andersen
2011 / 14 Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Brian H. Jacobsen, Carsten Lynge Jensen
2011 / 13 Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Brian H. Jacobsen
2011 / 12 Supplementary note to an analysis of the income from energy crops in relation to other crops (in FOI Udredning 2011/11)  Alex Dubgaard
2011 / 11 Indtjening ved energiafgrøder i forhold til andre afgrøder Alex Dubgaard, Brian H. Jacobsen
2011 / 10 Omkostninger ved de af tænketanken CONCITO foreslåede CO2-reduktioner i landbruget Alex Dubgaard
2011 / 9 Vedr.: Analyse af alternative kvælstofvirkemidler 1 Brian H. Jacobsen, Finn P. Vinther, Peter Sørensen
2011 / 8 Produktstørrelser, mængderabat og selvkontrol - en anden økonomisk vinkel på fedmeproblemet Jens-Martin Bramsen
2011 / 7 Nøglehullet - er det nemme og sunde valg dyrere? Jørgen Dejgård Jensen
2011 / 6 Vurdering af det økonomiske omfang af madspild i Danmark Jørgen Dejgård Jensen
2011 / 5 Afdækning af problemstillingen og mulighederne for økonomisk værdisætning af økologiens ydelser i en samlet model en forundersøgelse Tove Christensen, Jørgen Dejgård Jensen, Søren Bøye Olsen
2011 / 4

Danish consumers' perceptions of food additives and other technologies

(med dansk sammendrag)

 

Tove Christensen, Morten Raun Mørkbak, Sannah Sophie Thorngreen Evald, Jørgen Dejgård Jensen
2011 / 3 Hvilke kvalitetsparametre er væsentlige for fødevareforbrugerne? Jørgen Dejgård Jensen
2011 / 2 Økonomiske analyser af tiltag tilreduktion af pattegrisedødeligheden  Mogens Lund, Lars Otto
2011 / 1 Relationerne mellem forbrugerpriser og råvarepriser i landbruget Henning Otte Hansen