Code of Conduct – Københavns Universitet

IFRO > Rådgivning > Code of Conduct

Code of Conduct

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) tager som resten af Københavns Universitet (KU) udgangspunkt i Danske Universiteters hvidbog om myndighedsbetjening på universiteterne. For den sektorrelaterede forskning og forskningsbaserede myndighedsbetjening gælder, at dette er underkastet samme principper som al anden forskning ved KU og dermed krav om god, dokumenterbar projektstyring, transparente faglige peer-review-processer, dokumentation, reproducerbarhed, sikring af data og analyseprocedurer, ansvarlighed, transparens om forfatterskaber og en række andre ting, jf. den nye Danish Code of Conduct for Research Integrity.

Instituttet har fastlagt følgende principper for god skik i forbindelse med udførelse af myndighedsopgaver:

  • Alle væsentlige aftaler omkring opgaveløsningen skal foreligge på skrift.
  • Opdragsgiveren, og efter aftale med opdragsgiver eventuelt andre interessenter, får publikationer med mere til kommentering forud for offentliggørelse.
  • Reglerne om transparent forfatterskab (Vancouver-erklæringen) bliver fulgt, fordi det er den enkelte forsker, der i medfør af universiteternes forskningsstandarder er ansvarlig for det faglige indhold i eget arbejde.
  • Instituttet forpligter sig til at understøtte formidlingsprocessen og rettidig offentliggørelse af alle notater, rapporter med videre, inklusive analyser og konklusioner, i en form og på en måde, så de er tilgængelige, verificerbare og forståelige for alle interesserede.

Kvalitetssikring af leverancer ved myndighedsbetjening

IFRO har i tillæg til sin Code of Conduct offentliggjort et uddybende skriv om kvalitetssikringen af leverancer ved myndighedsbetjening, der opridser nogle af de generelle rammer og forpligtelser omkring myndighedsbetjeningen, der vedrører Miljø- og Fødevareministeriet, men også en række andre ministerier.

Læs Kvalitetssikring af leverancer ved myndighedsbetjening