IFRO Udredning / IFRO Commissioned Work – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IFRO > Publikationer > IFRO-serier > IFRO Udredning

IFRO Udredning / IFRO Commissioned Work 

Denne serie består af kortere notater og udredninger, som forskere på IFRO (2012 og tidligere: FOI) har leveret som led i myndighedskontrakter.
This series consists of written output from research based public sector commissioned work. 

2017
Nr. Titel Forfatter
2017 /18

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri: Generelle økonomiske aspekter

Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2017 /17

Potentielt indkomsttab ved ændret afvandingsdybde
(under udgivelse)

Brian H. Jacobsen
2017 / 16

Værdien af sandfodring: Et husprisstudie af betydningen af sandfodring

Toke Emil Panduro, Lea Skræp Svenningsen, Cathrine Ulla Jensen
2017 / 15

2017 / 14

Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri: økonomiske aspekter

Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2017 / 13

Kvalitet som løftestang: eksport af økologiske fødevarer

Aske Skovmand Bosselmann
2017 / 12

Højpris- og højkvalitetsprodukter og den danske eksport af landbrugs- og fødevarer

Henning Otte Hansen, Christian Elleby, Morten Gylling
2017 / 11

Cost effectiveness-vurdering af alternativer til antibiotika og lægemiddelzink i håndteringen af diarré hos smågrise efter fravænning

Jørgen Dejgård Jensen
2017 / 10

Analyser af omkostninger for håndtering og bekæmpelse af husdyr-MRSA i svin

Jakob Vesterlund Olsen, Tove Christensen, Jørgen Dejgård Jensen, Peter Sandøe
2017 / 10a

Bilagsrapport om sundhedsøkonomiske analyser af forekomst af husdyr-MRSA i svin

Tove Christensen
2017 / 10b

Bilagsrapport om erhvervsøkonomiske analyser af omkostninger for håndtering og bekæmpelse af husdyr-MRSA i svin

Jakob Vesterlund Olsen
2017 / 10c

Bilagsrapport om analyser af økonomiske konsekvenser for forsynings- og forarbejdningserhvervene ved sanering for husdyr-MRSA

Jørgen Dejgård Jensen
2017 / 09

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017

Brian H. Jacobsen
2017 / 08

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken

Brian H. Jacobsen
2017 / 07

Definitioner og metoder til opgørelse af miljø- og ressourceomkostninger forbundet med forsyningspligtydelserne vandforsyning og spildevandsbehandling

Anne Kejser Jensen, Brian H. Jacobsen
2017 / 06

Forpagtningspriser og ændrede økonomiske vilkår

Jakob Vesterlund Olsen, Christian Elleby
2017 / 05

Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2017

Rasmus Nielsen, Max Nielsen
2017 / 04

Konsekvenser af omsættelighed på hesterejelicenser
(under udgivelse)

Hans Frost, Peder Andersen
2017 / 03

Muligheder for udvidet landbrugsproduktion i Grønland

Jesper S. Schou, Henning Otte Hansen, Mikkel H. Bojesen
2017 / 02 Estimating opportunity costs of setting aside forest for biodiversity Thomas Hedemark Lundhede, Bo Jellesmark Thorsen
2017 / 01 Estimation of costs for the establishment of hedges and smaller woodlots in the landscape Thomas Hedemark Lundhede, Bo Jellesmark Thorsen

2016
Nr. Titel Forfatter
2016 / 29 Borgeres og kommuners erfaringer med borgerdeltagelse i dansk vindmølle-planlægning Laura Tolnov Clausen, Sophie Nyborg
2016 / 28 Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) – formidlingsnotat Brian H. Jacobsen, Ingrid K. Thomsen
2016 / 27 Vurdering af model og økonomiske beregninger af bedriftscases for målrettet regulering (MR) Jens Erik Ørum, Ingrid K. Thomsen
2016 / 26 Notat om kommunal planlægning for vindmøller Helle Tegner Anker
2016 / 25 Kompenserende efterafgrødeordning Jakob Vesterlund Olsen
2016 / 24 Udvidet notat om landbrugsbedrifter på randen af konkurs Jakob Vesterlund Olsen
2016 / 23 Ejer- og generationsskifte i dansk landbrug: Drivere og barrierer for ejer- og generationsskifter Michael Friis Pedersen
2016 / 22 Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Brian H. Jacobsen
2016 / 21 Prognose for den overordnede struktur-udvikling i fiskerierhvervet frem til 2020 Hans Staby Frost, Jesper Levring Andersen
2016 / 20 Financial consequences for Danish fishermen following the agreed 2017 reduction in the cod quota for the western Baltic Sea: supplement note to IFRO Commissioned Work 2016/16 Jesper Levring Andersen, Hans Staby Frost, Peder Andersen
2016 / 19 Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Brian H. Jacobsen
2016 / 18 Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Brian H. Jacobsen
2016 / 17 Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning Brian H. Jacobsen
2016 / 16 Financial consequences for Danish fishermen following a reduction in the cod quota for the western Baltic Sea Jesper Levring Andersen, Hans Staby Frost, Peder Andersen
2016 / 15 Madspild, madaffald og ressourceeffektivitet i fødevarekæden: definitioner og kortlægning af mulige datakilder Jørgen Dejgård Jensen, Ole Bonnichsen
2016 / 14 Fremskrivning af minkbestanden Henning Otte Hansen
2016 / 13 Fiskeriets økonomi 2016: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen
2016 / 12 Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Michael Friis Pedersen
2016 / 11 Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Søren Marcus Pedersen, Jesper S. Schou
2016 / 10 Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Brian H. Jacobsen, Jens Erik Ørum
2016 / 09 Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Brian H. Jacobsen
2016 / 08 Kødforbruget i det offentlige og det medfølgende indirekte forbrug af soja Toke Radmer Lillethorup, Mikkel Vestby Jensen, Morten Gylling
2016 / 07 Konsekvensen af udløb af afdragsfrihed for dansk landbrug Jakob Vesterlund Olsen Michael Friis Pedersen
2016 / 06 Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed: Tillæg: Fordeling på gældsprocent ved rentestigninger Jakob Vesterlund Olsen Michael Friis Pedersen
2016 / 05 Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2016 / 04 Forbrugerkronen – herunder analyser af hhv. konventionelle og økologiske produkter Henning Otte Hansen
2016 / 03 Organisk affald fra husholdninger og servicesektoren samt effekter af nuværende anvendelse Morten Gylling, Toke Radmer Lillethorup, Mikkel Vestby Jensen
2016 / 02 Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou
2016 / 01 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2016 Rasmus Nielsen, Mathilde Lund Holm

2015
Nr. Titel Forfatter
2015 / 46 Opdateret notat om konkurser og landbrugsbedrifter på randen af konkurs Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 45 Konkurser og landbrugsbedrifter på randen af konkurs Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 44 Opdateret beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 43 Notat om validering af tilskudsordninger for: Særlige levesteder for bilag IV-arter, Natura 2000 samt Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Jesper Sølver Schou Mikkel Vestby Jensen
2015 / 42 Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 41 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur – tillæg Rasmus Nielsen
2015 / 40 Opdaterede satser i relation til kompensation af indkomsttab ved ændret vandløbsvedligeholdelse Brian H. Jacobsen
2015 / 39 Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Niels Tvedegaard, Brian H. Jacobsen
2015 / 38 Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Brian H. Jacobsen
2015 / 36 Kvægbrugets økonomiske situation Michael Friis Pedersen
2015 / 35 Udvikling og status på indtjeningen i landbruget Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2015 / 34 Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Jens Erik Ørum, Jesper Sølver Schou
2015 / 33 Finansieringsforhold i dansk landbrug, Del II Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 32 Gennemgang af GSA-virkemiddelmodellen i relation til den fremtidige kvælstofregulering Brian H. Jacobsen
2015 / 31 Landbrugsbarometer 2015:
Økonomiske effekter af Ruslands fødevareboykot på Danmark og dansk landbrug
Lars-Bo Jacobsen, Kim Martin Lind, Henrik Zobbe
2015 / 30 Landbrugsbarometer 2015:
En vurdering af dansk landbrugs relative konkurrenceevne udtrykt ved udnyttelse af produktionsmuligheder og driftsledelse
Mette Asmild, Kim Martin Lind, Henrik Zobbe
2015 / 29 Landbrugsbarometer 2015:
Dansk landbrugs konkurrenceevne: grundlag, definition og udvikling
Mette Asmild, Henrik Zobbe, Kim Martin Lind
2015 / 28 Notat om økologisk arealtilskud baseret på 2011-2013-regnskaber Niels Tvedegaard, Brian H. Jacobsen
2015 / 27 Oversigt over naturplejeomkostninger og -tilskud – baseret på resultaterne i FOI Rapport 211 Alex Dubgaard
2015 / 26 Tilskud til fastholdelse af ændret afvanding i Tøndermarsken Brian H. Jacobsen
2015 / 25 Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Brian H. Jacobsen
2015 / 24 Notat om miljøbetinget tilskud Niels Tvedegaard, Brian H. Jacobsen
2015 / 23 Specifikation af opgørelsesprincipper ved opgørelse af indkomsttab i relation til ordninger under landdistriktsprogrammet Brian H. Jacobsen
2015 / 22 Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Brian H. Jacobsen
2015 / 21 Notat om risiko for tidsmæssigt overlap af tilsagn under LDP Brian H. Jacobsen
2015 / 20 Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Brian H. Jacobsen
2015 / 19 Indkomsttab og kompensation for fastholdelse af vådområder Brian H. Jacobsen
2015 / 18 Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Jens Hansen
2015 / 17 Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Jesper Levring Andersen, Rasmus Nielsen, Peder Andersen
2015 / 16 Transatlantic Trade and Investment Partnership: Notat med baggrund og danske interesser Kim M. Lind, Christian Elleby, Per Svejstrup Hansen, Henrik Zobbe
2015 / 15 Erhvervsøkonomiske scenarier for udfasning af burægproduktion i Danmark Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 14 Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Henning Otte Hansen
2015 / 13 Økonomisk vurdering af mulige støtteordninger under det danske landdistriktsprogram til fremme af bioøkonomi og biomasseproduktion Morten Gylling, Jørgen Dejgaard Jensen
2015 / 12 Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Henning Otte Hansen
2015 / 11 Contribution to the EU fisheries fleet report 2014 Jesper Levring Andersen, Thomas Talund Thøgersen
2015 / 10 Food waste and resource efficiency: development and demonstration of a conceptual and methodological framework Jørgen Dejgård Jensen, Ole Bonnichsen
2015 / 09 Forundersøgelse: Prisrelation landmand / forbruger for hhv. økologiske og konventionelle landbrugs- og fødevarer Henning Otte Hansen
2015 / 08 Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde. Ændret opdeling af renoveringskategorien Michael Friis Pedersen
2015 / 07 Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou
2015 / 06 Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou
2015 / 05 Bedre udnyttelse af kvælstof i landbrug og akvakultur Max Nielsen, Rasmus Nielsen, Lars-Bo Jacobsen, Brian H. Jacobsen
2015 / 04 Dansk produktion af linemuslinger til konsum Hans Staby Frost, Rasmus Nielsen, Jens Kjerulf Petersen, Vibe Busk Larsen
2015 / 03 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur Rasmus Nielsen, Vibe Busk Larsen
2015 / 02 Proteinforbrug i danske konventionelle og økologiske husdyrproduktioner Aske Skovmand Bosselmann, Mikkel Vestby Jensen, Morten Gylling
2015 / 01 Økologiens samfundsøkonomiske værdi Alex Dubgaard, Marianne Lisa Holmgaard Tjørning, Ebba Elisabeth Ståhl

 

2014
Nr. Titel Forfatter
2014 / 23

Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland

Toke Emil Panduro

2014 / 22

Finansieringsforhold i dansk landbrug

Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen

2014 / 21

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0

Brian H. Jacobsen

2014 / 20

Miljømæssige konsekvenser ved den danske import af majs og soja til svinefoderproduktionen

Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling

2014 / 19

Vurdering af IIASAs analyse af biogas som virkemiddel til reduktion af metanemission

Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard

2014 / 18

Economic consequences for the Danish fishing industry of changing the EU tariff quota on prepared and preserved herring from Norway

Thomas Thøgersen, Max Nielsen

2014 / 17

Landbrugsbarometer 2014

 

Kim Martin Lind, Henrik Zobbe 

2014 / 16

Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 

Lars-Bo Jacobsen 

2014 / 15

Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne 

Henrik Zobbe 

2014 / 14

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 

Jens Hansen 

2014 / 13

Dansk svineproduktion og slagteriindustri – er der tegn på vækst? 

Jens Hansen, Henrik Zobbe 

2014 / 12

Omkostninger ved omstilling fra konventionel til økologisk drift i offentlige storkøkkener, eksemplificeret ved daginstitutioner med eget køkken  

Jørgen Dejgård Jensen  

2014 / 11

Ruslands fødevareboykot: effekter på dansk økonomi

Lars-Bo Jacobsen, Hans G. Jensen, Jesper Sølver Schou, Henrik Zobbe, Kim M. Lind  

2014 / 10

Dyrevelfærdsmærker: sammenligning af erfaringer fra seks EU-lande  

Tove Christensen, Sigrid Denver, Henning Otte Hansen, Jesper Lassen, Peter Sandøe  

2014 / 9

Konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling  

Jens Hansen, Johnny M. Andersen 

2014 / 8

Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet  

Brian H. Jacobsen  

2014 / 6

Erhvervsøkonomiske konsekvenser vedr. forbud mod gruppeindhusning af mink  

Henning Otte Hansen

2014 / 5

Økonomiske konsekvenser ved substitution af Bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer

Henning Otte Hansen

2014 / 4

Forbrugerkronen

Henning Otte Hansen

2014 / 3

Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder  

Jens Hansen  

2014 / 2

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold  

Jens Hansen  

2014 / 1

Ansvarlighed i værdikæderne for soja og palmeolie

Aske Skovmand Bosselmann, Kim Martin Hjorth Lind, Morten Gylling

 

2013
Nr. Titel Forfatter
2013 / 36

Landbrugsøkonomiske konsekvenser af påbud om opretholdelse af de konventionelle landbrugs permanente græsarealer samt af forbud mod pløjning af disse arealer inden for Natura 2000 og/eller inden for § 3-områder

Jens Hansen
2013 / 35

Spredningsanalyse af konsekvenser for danske jordbrugsbedrifters mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling  

Johnny M. Andersen
2013 / 34

Jordbrugets indkomsttab ved krav om etablering af miljøfokusområder  

Johnny M. Andersen 
2013 / 33

Revideret konsekvensberegning af aftalen om MFF af 8. februar 2013  

Jørgen Dejgaard Jensen
2013 / 32

Compendium: Sustainability in the food sector  

Luljeta Hajderllari, Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling 
2013 / 31

Contributions from IFRO to report on fleet capacity  

Jesper Levring Andersen  
2013 / 30

Analyser af væsentlige forskelle mellem Kommissionens oprindelige forslag og Rådets generelle indstilling til reform af afkoblet støtte  

Jens Hansen, Johnny M. Andersen 
2013 / 29

Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri  

Jesper Levring Andersen, Peder Andersen 
2013 / 28

Fiskeriets økonomi 2013: Fiskeforarbejdning  

Rasmus Nielsen  
2013 / 27

Fiskeriets økonomi 2013: Prisudviklingen på fiskeprodukter 

Max Nielsen  
2013 / 26

Fiskeriets økonomi 2013: Fiskerflåden

Jesper Levring Andersen  
2013 / 25

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer

Brian H. Jacobsen
2013 / 24

Vurdering af ressourcekrav ved økonomisk værdisætning af miljøgevinster ved stop for gødskning og sprøjtning af § 3-arealer  

Alex Dubgaard  
2013 / 23

Diskussion af muligt investeringstilskud til økologisk produktion

Brian H. Jacobsen
2013 / 22

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering med udgangspunkt i analyse for Natur og Landbrugskommissionen

Brian H. Jacobsen
2013 / 21

Vurdering af Fiskeriudviklings-programmets effekter

Jesper Levring Andersen, Rasmus Nielsen, Peder Andersen
2013 / 20

Konsekvenser af ændring/ophævelse af Landbrugsloven – supplerende analyse

Svend Rasmussen 
2013 / 19

Meromkostninger og tilskudsmuligheder ved anvendelse af biologiske virkemidler i frugt- og bærproduktion på friland samt i tunneller

Jens Erik Ørum, Lasse B. Jacobsen 
2013 / 18

Biologisk bekæmpelse i kernefrugt: Hvilke alternativer til syntetiske pesticider anvendes der i de danske kernefrugtplantager?

Jens Erik Ørum, Lasse B. Jacobsen
2013 / 17

Potentiel reduktion i pesticidbelastning ved substitution af midler og anvendelse af IPM: En analyse af de største afgrøder og pesticidanvendelser

Jens Erik Ørum, Lise Nistrup Jørgensen, Per Kudsk  

2013 / 16 Kvæg- og svineproducenters holdninger til smittebeskyttelse og smittebeskyttelsesplaner

Mogens Lund, Özlem Gülec

2013 / 15 Certificeringssystemer og omkostninger for certificeret soja og palmeolie

Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling 

2013 / 14 Landbrugets omkostninger ved den nuværende normreduktion Red:
Erik Steen Kristensen, Brian H. Jacobsen
2013 / 13 Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221) Alex Dubgaard  
2013 / 12 Markedsdata for økologisk food service – forundersøgelse  Jørgen Dejgård Jensen  
2013 / 11 Forbrugeres efterspørgsel efter forskellige kvalitetsegenskaber i fødevarerne  Jørgen Dejgård Jensen, Ole Bonnichsen, Morten Raun Mørkbak 
2013 / 10 SWOT-analyse af den danske frugt- og grøntsektor Henning Otte Hansen
2013 / 9 Analyse af spædkalveeksporten samt effekten på beskæftigelsen Johnny M Andersen, Henning O. Hansen  
2013 / 8 Vurdering af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalingers sektorøkonomiske konsekvenser  Jørgen Dejgård Jensen  
2013 / 7 Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden  Brian H. Jacobsen  
2013 / 6 Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering – med udgangspunkt i Limfjorden  Jens Erik Ørum, Brian H. Jacobsen
2013 / 5 Samfundsøkonomiske konsekvenser af natur- og landbrugskommissionens anbefalinger  Alex Dubgaard, Henrik Zobbe, Peder Andersen
2013 / 4 Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til ”natur” Jens Hansen
2013 / 3 Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler Brian H. Jacobsen, Poul Nordemann, Finn Vinther
2013 / 2 Kvantitative målsætninger for landdistriktsprogrammet Jørgen Dejgård Jensen, Hans Grinsted Jensen
2013 / 1 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Max Nielsen, Erling Larsen, Josefine Egekvist, Tenaw Gedefaw Abate, Rasmus Nielsen, Hans Frost, John Kjærsgaard