Kvalitetssikring

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) tager som resten af Københavns Universitet (KU) udgangspunkt i Danske Universiteters hvidbog om myndighedsbetjening på universiteterne. For den sektorrelaterede forskning og forskningsbaseret rådgivning gælder, at det er underkastet samme principper som al anden forskning ved KU og dermed krav om god, dokumenterbar projektstyring, transparente faglige peer-review-processer, dokumentation, reproducerbarhed, sikring af data og analyseprocedurer, ansvarlighed, transparens om forfatterskaber og en række andre ting, jf. Danish Code of Conduct for Research Integrity.

I tråd med ovenstående grundlag for myndighedsbetjening, sektorforskning og kvalitetssikringen af denne lægger IFRO vægt på, at varetagelse af myndighedsopgaver og øvrig rådgivning ikke må ske på en måde, som kan rejse tvivl om instituttets videnskabelige integritet og kvaliteten af forskernes arbejde.

Det sikrer IFRO på flere måder:

  • Ved at sikre rammerne for en løbende vidensopsamling og udvikling af det modelberedskab, der er nødvendigt for kvaliteten af opgavevaretagelsen, 
  • ved at sikre de nødvendige organisatoriske og administrative forhold, der skal til for at have høj kvalitet i projektstyring, økonomi- og ressourcestyring,
  • ved kommunikation om disse ting mellem opdragsgiver og udførende forskere.

Centralt for både den procesmæssige og den faglige kvalitetssikring er, at alle væsentlige aftaler omkring opgaveløsningen skal foreligge på skrift, før opgaven igangsættes, herunder hvornår opgaven anses for færdig/løst, og hvornår slutproduktet kan offentliggøres.

For den faglige kvalitetssikring gælder endvidere, at de relevante tovholdere og sektionsledere har det daglige ansvar for at sikre, at:

  1. Faglige rapporter, notater med videre læses og vurderes af flere fagligt kompetente personer inden offentliggørelse;
  2. Opdragsgiveren, og efter aftale med opdragsgiver eventuelt andre interessenter, får publikationer med mere til kommentering forud for offentliggørelse;
  3. Der er transparens og dokumenterbarhed om, hvem der, jf. 1 og 2, har kommenteret;
  4. Det fremgår af afrapporteringen, såfremt der måtte være varierende, fagligt velfunderede synspunkter inden for forskningen – herunder også konsortiet ‒ omkring centrale dele af faglige konklusioner;
  5. Reglerne om transparent forfatterskab (Vancouver-erklæringen) bliver fulgt, fordi det er den enkelte forsker, der i medfør af universiteternes forskningsstandarder er ansvarlig for det faglige indhold i eget arbejde.

Enhver udført udrednings- eller rådgivningsopgave vil derfor skulle have en tovholder, som er ansvarlig for løsning af opgaven, samt en eller flere medforfatter(e), der som minimum inddrages ved igangsættelse, design af arbejdet, gennemlæsning og kommentering samt offentliggørelse, og som naturligvis lever op til Vancouver-reglerne for medforfatterskab. Medforfattere kan være kollegaer på IFRO eller kompetente eksterne samarbejdspartnere (udvælgelsen af disse sker i samråd mellem tovholder, sektionsleder og myndighedskoordinator). Dette medvirker til at sikre, at færrest muligt sidder alene med deres områder, at kompetencer og viden opbygges hos flere forskellige personer, og at kendskabet til myndighedsarbejdet udbredes i og uden for instituttet.

Et endeligt element i kvalitetssikringen vedrører rettidig offentliggørelse. IFRO forpligter sig til at understøtte denne ved at offentliggøre alle notater, rapporter mv., inklusive analyser og konklusioner, i en form og på en måde, så de er tilgængelige, verificerbare og forståelige for alle interesserede. IFRO offentliggør egne produkter i myndighedsbetjeningen. Offentliggørelse af endelige versioner skal ske uden væsentligt ophold. 

IFRO følger desuden fakulterne SCIENCE og SUNDs Håndbog til kvalitetssikring af forskningsbaseret rådgivning, som indeholder minimumskrav til dokumentation og transparens.
Find Håndbog til kvalitetssikring af forskningsbaseret rådgivning (SUND/SCIENCE)