Rådgivning

IFRO gennemfører forskningsbaseret rådgivning vedrørende økonomiske spørgsmål i forhold til blandt andet fødevarer, jordbrug, skovbrug, fiskeri, natur og miljø.
Rådgivningen indgår som en integreret del af instituttets formidlingsstrategi og sker blandt andet i form af skriftlige udredninger og deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper.

Du finder en oversigt over udgivelser i serien IFRO Udredning her

Opdragsgiverne til denne rådgivning er typisk ministerier eller andre offentlige myndigheder. Myndighedsbetjeningen er altså forskningsbaseret rådgivning af offentlige instanser – ofte ministerielle, i forbindelse med politiske beslutningsprocesser.

Det vil sige, at politikere og embedsmænd i særligt væsentlige og komplicerede sager har mulighed for at trække på forskningsinstitutioners specialviden og analytiske kompetence for derigennem at tilvejebringe det bedst mulige vidensgrundlag for en senere politisk beslutning.

Hovedaftageren af instituttets rådgivning er Miljø- og Fødevareministeriet, men også en række andre ministerier og institutioner rekvirerer analyser fra instituttet. Udredningerne indgår bl.a. som led i ministeriernes forberedelser til internationale forhandlinger og arbejdet med forberedelse og evaluering af lovforslag, handlingsplaner med videre.

Du finder en oversigt over de faste aftaler med Miljø- og Fødevareministeriet 

Udredningskoordination

Udredningskoordinationen er etableret som en tværgående funktion på IFRO for at styrke samarbejdet med de centrale offentlige myndigheder, især Miljø- og Fødevareministeriet.

Instituttet har en formel aftale med ministeriet på fødevareområdet og på miljøområdet, hvor professor Berit Hasler er IFROs koordinator.

Du kan finde information om instituttets kvalitetssikring her