FOI-udredninger 2009 og 2010

2010
Nr. / Dato Titel Forfatter
2010 / 30 Resultatbaseret styring af tilskuds-ordningen: Investeringer i miljøteknologi - forslag til operationelt værktøj Inger Marie K. Scavenius, Mogens Lund
2010 / 28 Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Brian H. Jacobsen
2010 / 27 Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst med udgangspunkt i 3 konkrete cases Brian H. Jacobsen
2010 / 26 Litteraturstudie om lovrelaterede produktionsomkostninger i EU'sprimærproduktion som konkurrenceparameter Henning Otte Hansen
2010 / 25 Etablering af økologisk frugt- og bærproduktion Jens Erik Ørum
2010 / 24 Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Brian H. Jacobsen
2010 / 23 Om etablering og drift af konventionelle og økologiske æbleplantager Jens Erik Ørum
2010 / 22 Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Johnny M. Andersen
2010 / 21 Afkobling af handyrpræmien Johnny M. Andersen
2010 / 20 EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Johnny M. Andersen
2010 / 19   Økonomiske analyser for Justitsministeriets arbejdsgruppe for hold af svin Mogens Lund, Lars Otto, Brian H. Jacobsen
2010 / 18 Ligevægtspris for biogas under forskellige forhold og konsekvens af opgradering til naturgas Brian H. Jacobsen, Hanne Marie Lundsbjerg Jespersen, Alex Dubgaard
2010 / 17 Incitamenter til øget piledyrkning i Danmark Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard
2010 / 16 Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GM-afgrøder Morten Gylling
2010 / 15 Besvarelse af spørgsmål fra Fødevareministeriet om break-even-priser for biomasse Alex Dubgaard, Hanne Lundsbjerg Jespersen
2010 / 14 Notat om de økonomiske omkostninger for Gilleleje-fiskerne ved rejse til fangstpladser nord for det permanent lukkede område Hans Frost, Peder Andersen, Jesper Levring Andersen
2010 / 13 Vedrørende drift og kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Brian H. Jacobsen
2010 / 12 Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Brian H. Jacobsen
2010 / 11 Notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen, Hanne Marie L. Jespersen
2010 / 10 Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Niels Tvedegaard
2010 / 9 Uddybende spørgsmål om notat om økonomi i husdyrproduktionen i Danmark Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard, Lars-Bo Jacobsen
2010 / 8 Klimastrategien - betydning for landbrugsrelaterede virkemidler af nye prisfremskrivninger for brændsler og CO2-kvoter Alex Dubgaard
2010 / 7 Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Brian H. Jacobsen
2010 / 6    Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Jens Erik Ørum
2010 / 5         Sund mad i skolerne notat om økonomiske perspektiver for en landsdækkende skolemadsordning  Jørgen Dejgård Jensen
2010 / 4 Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Brian H. Jacobsen
2010 / 3 Økonomiske konsekvenser ved indførelse af et individuelt omsætteligt kvotesystem for kvælstof i akvakultursektoren Rasmus Nielsen; Carsten Skotte Petersen; Frank Jensen; Max Nielsen
2010 / 2 Konsekvenser af afkobling af handyrpræmien Johhny M. Andersen
2010 / 1

Sund mad i idrætshaller - økonomiske perspektiver

Jørgen Dejgård Jensen2009
Dato Titel Forfatter
2009 / 23 Den danske fødevareklynge: Størrelse, afgrænsning og cases Henning Otte Hansen
12. december Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Jens Hansen
1. december Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Jens Hansen
1. november

Evaluering af projekterne jordbruget i et ressourcemæssigt helhedsperspektiv og bæredygtig teknologi i jordbruget

 

Jørgen Lindgaard Pedersen, Johannes Christensen og Søren Marcus Pedersen

21. oktober De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Brian H. Jacobsen
18. september Økonomiske konsekvenser ved øget areal med efterafgrøder Brian H. Jacobsen
18. september Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Brian H. Jacobsen
1. september   

Evaluering af forskningsprogrammet Jordbruget i et ressourcemæssigt helhedsperspektiv

Jørgen Lindgaard Pedersen og Søren Marcus Pedersen
12. august Metode til vurdering af proportionalitet i relation til implementering af BAT teknologi Brian H. Jacobsen
1. august

Evaluering af forskningsprogrammet Bæredygtig teknologi i jordbruget

Johannes Christensen og Søren Marcus Pedersen
20. juli Frivillige dyrkningsaftaler mellem landmænd og vandværker. Opsummering af resultater fra interviewundersøgelse med vandværker     Jens Abildtrup, Frank Jensen og Alex Dubgaard
3. juli Effektmåling i Fødevareministeriet - Forslag til prioritering- og metodegrundlag  Mogens Lund
22. juni Økonomisk midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III Brian H. Jacobsen, Berit Hasler, Line Block Hansen
30. april Notat vedr. virkemidler og omkostninger til implementering af vandrammedirektivet Brian H. Jacobsen
30. april Konsekvenser af ændring/ophævelse af Landbrugsloven Svend Rasmussen
30. april Landbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter samt den påtænkte Grønne Vækst Reform set på baggrund heraf Jens Hansen
30. april Forskelle mellem Eurostats og Fødevareøkonomisk Instituts prognoser for udviklingen i dansk landbrugs indkomster fra 2007 til 2008 Jens Hansen
30. april Rapport: Evaluering af det generelle ammoniakkrav Svend Rasmussen
22. april Fagligt notat til Fødevareministeriet Alex Dubgaard
3. februar Omkostningseffektiv afgiftsregulering af metan og lattergas fra husdyr Alex Dubgaard
2. februar

Vurdering af erhvervsøkonomiske omkostninger og mulige investerings tiltag

Brian H. Jacobsen
30. januar Reduktion i omfang af markvanding på udvalgte arealer med henblik på at fremme vandføringen i vandløb Brian H. Jacobsen
23 januar Notat vedrørende spørgsmål 216 og 217 fra Miljø- og Planlægningsudvalget Alex Dubgaard
20. januar Notat til Fødevareministeriet med hjælp til besvarelse af spørgsmål Jens Hansen