IFRO Udredning / IFRO Commissioned Work 

Denne serie består af notater og udredninger, som forskere på IFRO (2012 og tidligere: FOI) har leveret som led i myndighedskontrakter.
Forfattere ansat ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er fremhævet nedenfor.

Du kan finde deres medarbejderprofil i medarbejderoversigten.

The IFRO Commissioned Work series consists of written output from research based public sector commissioned work.
Authors employed by the Department of Food and Resource Economics (IFRO) are highlighted below.

You can find their profiles in the staff list.

2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 Tidligere

Forfattere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er udhævet nedenfor. Deres profiler kan findes på medarbejderlisten.

2023
Nr. Titel Forfatter
2023 / 35

Michael Friis Pedersen

2023 / 34

Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen

2023 / 33

Thomas Laage-Thomsen, Søren Bøye Olsen

2023 / 32

Jørgen Dejgård Jensen

2023 / 31

Jens Erik Ørum, Ingrid Kaag Thomsen

2023 / 30 Andrew David Harold Stratton, Dianna Isabella Steffie Guyard, Theresa Fredenslund, Henrik Meilby, Thomas Lundhede
2023 / 29 Rasmus Nielsen
2023 / 28 Jonas Vester Legarth, Bo Jellesmark Thorsen, Thomas Lundhede
2023 / 27 Max Nielsen
2023 / 26 Jette Bredahl Jacobsen
2023 / 25 Michael Friis Pedersen
2023 / 24 Jesper Levring Andersen, Ayoe Hoff, Rasmus Nielsen, Max Nielsen, Hans Staby Frost
2023 / 23 Max Nielsen
2023 / 22 Michael Friis Pedersen
2023 / 21 Kompensationsbehov ved justering af arealtærsklerne under bioordning Varieret planteproduktion i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2023 / 20 Analyse af barrierer og mulige reguleringsinstrumenter til at fremme en øget dansk produktion af grønne proteinkilder til fødevarer og foder Olivia Frandsen, Aske Skovmand Bosselmann, Berit Hasler, Henning Otte Hansen
2023 / 19 Dansk fiskeris CO2-udledninger Rasmus Nielsen, Max Nielsen, Ole Ritzau Eigaard, Anja Gadegaard Boye
2023 / 18 Dansk fiskeris CO2-udledninger: Kortlægning af aktuelle CO2-udledninger og reduktionsmuligheder Rasmus Nielsen, Max Nielsen
2023 / 17 Eksport af fjerkræprodukter til asiatiske lande i 2020-2022 i lyset af fugleinfluenza Henning Otte-Hansen
2023 / 16 Tabsberegninger ved bevaring af enkelttræer Dianna Guyard, Thomas Lundhede
2023 / 15 Forbrugernes økonomiske incitament til at følge kostanbefalingerne – hvad betyder fødevarepriserne? Jørgen Dejgård Jensen
2023 / 14 Kompensationsbehov under bioordning Planter i CAP 2020: Justeringer af forudsætninger i juli 2022 Michael Friis Pedersen
2023 / 13 Notat om opdatering af skalaværdier for høns Jens-Martin Roikjer Bramsen
2023 / 12 Økonomiske analyser af naturplejemetoder i beskyttede områder - 2023 Michael Friis Pedersen
2023 / 11 Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2040 – efteråret 2022 Jørgen Dejgård Jensen
2023 / 10 Antibiotikaforbrug og økonomi i dansk svineproduktion: En deskriptiv analyse Jørgen Dejgård Jensen
2023 / 09 National arealforvaltningsmodel for vand, klima, biodiversitet og friluftsliv Mette Termansen, Berit Hasler, Gregor Levin, Raphael Filippelli, Thomas Lundhede,
Niels Strange, 
Doan Nainggolan, Jesper Bladt,
Marianne Zandersen
2023 / 08 Udtagning af lavbundsjorde: Analyse af mulige synergier med andre miljø- og naturmål Mette Termansen, Raphael Filippelli, Berit Hasler, Michael Friis Pedersen
2023 / 07 Grønne proteinkilder til foderstoffer Olivia Frandsen, Aske Skovmand Bosselmann, Henning Otte Hansen, Berit Hasler
2023 / 06 Overvejelser om kompensationsniveauer for arealer pålagt en servitut om pesticidfri dyrkning inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Brian H. Jacobsen
2023 / 05 Potentielle samfundsøkonomiske gevinster ved et øget indtag af D-vitamin Jørgen Dejgård Jensen, Tove Christensen
2023 / 04 Monitorering af ansvarlige og afskovningsfrie landbrugsråvarer i Danmark 2022: Status på implementering af handlingsplan mod afskovning Aske Skovmand Bosselmann, Sarah Emilie Nøhr Dolmer
2023 / 03 Kompensationskrav ved udtagning af landbrugsjord baseret på stated preference-metoden Jakob Vesterlund Olsen, Martin Hvarregaard Thorsøe, Kahsay Haile Zemo, Thomas Hedemark Lundhede, Mette Vestergaard Odgaard, Mette Balslev Greve, Kasper Krabbe, Michael Friis Pedersen
2023 / 02 Opgørelse af dyrknings- og jordværdi for lavbundsjorde Jakob Vesterlund Olsen
2023 / 01 EU’s Farm to Fork-forordning: Tilpasning og omkostninger for dansk landbrug Jens Erik Ørum, Per Kudsk, Lise Nistrup Jørgensen
2022
Nr. Titel Forfatter
2022 / 29 Forudsætninger for analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i
landbruget
Gustav M. Callesen, Brian H. Jacobsen
2022 / 28 Fremskrivning af markedsudviklingen for plantebaserede fødevarer i nærmarkeder Jørgen Dejgård Jensen, Louise Haugsted, Yu Dong
2022 / 27 Kortlægning af estimerede dyrkningsværdier for landbrugsjord Michael Friis Pedersen
2022 / 26 Erhvervsøkonomiske effekter af Salmonella Dublin-smitte i danske malkekvægsbesætninger 2020 (revideret version) Jakob Vesterlund Olsen
2022 / 25 Fiskeriets økonomi 2022: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen
2022 / 24 Supplerende baggrundsanalyse om indkomsttab på permanente græsarealer Michael Friis Pedersen
2022 / 23 Driftsøkonomiske opgørelser af effekter af justerede fosforlofter frem mod 2025 Brian H. Jacobsen
2022 / 22 Udviklingen i dansk kystfiskeri 2018-2021 Max Nielsen, Rasmus Nielsen
2022 / 21 Den forventede ansøgning til den kommende koblede støtteordning for stivelseskartofler i 2024 til 2027: Kort notat Michael Friis Pedersen
2022 / 20 Omkostninger ved sløjfninger af ubenyttede brønde og boringer: Kort notat Jens Erik Ørum
2022 / 17 Beregning af direkte og afledte erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser ved de smittebeskyttende tiltag i minkbesætninger, som Dansk Veterinær Konsortium har vurderet effekten af   Henning Otte Hansen
2022/16 Jagt på hjortevildt i Danmark og konsekvenser ved arealkrav: kort notat Frank Jensen, Jonas Legarth, Bo Jellesmark Thorsen, Thomas Lundhede
2022 / 15 Effekten af en nedsat kvælstofnorm på drift og dyrkningsværdi af kulstofholdig landbrugsjord Brian H. Jacobsen
2022 / 14 Economic impacts of Salmonella Dublin in Danish dairy farms Dagim Belay, Jakob Vesterlund Olsen, Tove Christensen
2022 / 13 Fleet report for the Danish Baltic Sea fishing fleet Ayoe Hoff, Jesper Levring Andersen
2022 / 12 Fiskeriets økonomi 2021: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen
2022 / 11 Strukturudviklingen i den danske husdyrproduktion 2000-2020 med fremskrivning til 2030 Sarah Emilie Nøhr Dolmer, Michael Friis Pedersen
2022 / 10 Kompensationsbehov under bioordning Planter i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2022 / 09 Vurdering af model til beregning af kompensation til fiskeindustri og fiskeengroshandel som følge af Brexit Max Nielsen
2022 / 08 Sojaforbrug i animalsk produktion og i eksport af smågrise Sarah Emilie Nøhr Dolmer, Aske Skovmand Bosselmann
2022 / 07

Kvotereduktioner, choke-arter og værditab – teoretiske aspekter

English version:
Quota reductions, choke species and value loss — theoretical aspects

Peder Andersen
2022 / 06 Økonomiske konsekvenser af skovrejsning med klimaformål Thomas Lundhede, Jette Bredahl Jacobsen
2022 / 05 A road to import of traceable, responsibly produced and deforestation-free soy: Perspectives of Danish and European stakeholders Aske S. Bosselmann, Sarah Emilie Nøhr Dolmer
2022 / 04 Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2040 – efteråret 2021 (korrigeret) Jørgen Dejgård Jensen
2022 / 03 Økonomiske konsekvensberegninger af scenarier for vandområdeplaner 2021-2027 med brug af SMART-modellen Brian H. Jacobsen
2022 / 02 Monitorering af ansvarligt producerede og afskovningsfri landbrugsvarer i Danmark:
Tiltag til ansvarlige og afskovningsfri offentlige indkøb
Sarah Emilie Nøhr Dolmer, Aske Skovmand Bosselmann
2022 / 01 Opdateret statistik over omfanget af udenlandsk ejerskab af landbrug og landbrugsjord i Danmark Jakob Vesterlund Olsen
2021
Nr. Titel Forfatter
2021 / 24 Analyse af beregning af kvoteværditab som følge af Brexit Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2021 / 23 Den forventede ansøgning til den kommende koblede støtteordning for stivelseskartofler: Kort notat Michael Friis Pedersen
2021 / 22 Analyse af opgørelsen og anvendelsen af miljø- og ressourceomkostninger i vandområdeplaner i EU Brian H. Jacobsen
2021 / 21 Spørgsmål vedrørende forudsætning i IFRO-udredning angående kompensationsbehovet under eco-scheme for miljø- og klimavenlig græs i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2021 / 20 Opdaterede beregninger for kompensationsbehovet under eco-scheme for miljø- og klimavenlig græs i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2021 / 19 Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrknings-restriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på baggrund af afgørelserne i overtaksationskommissionerne i forhold til Beder og Bjellekær Brian H. Jacobsen
2021 / 18 Opdaterede beregninger for kompensationsbehovet under eco-scheme om biomasseslæt i CAP2020 Michael Friis Pedersen
2021 / 17 Opgørelse og værdisætning af ammoniakdepositionens påvirkning af naturen i Danmark – metoder, status og perspektiver: Bidrag vedrørende natur- og miljøeffekter i BAT-projekt Søren Bøye Olsen, Jesper Leth Bak, Gustav Marquard Callesen
2021 / 16 Kortlægning af ressourceudnyttelse i værdikæder for dansk fødevareproduktion Jørgen Dejgård Jensen
2021 / 15 Kompensation for træ- og skovbevoksede arealer Thomas Lundhede, Michael Friis Pedersen
2021 / 14 Kompensationsbehov og niveauer for støttesatser under eco-scheme målrettet planteproduktion: Del III af udredninger om eco-scheme for afgrødediversificering i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2021 / 13 Baggrundsberegninger vedrørende kravdifferentiering under eco-scheme: Del II af udredninger om eco-scheme for afgrødediversificering i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2021 / 12 Baggrundsberegninger vedrørende eco-scheme om afgrødediversificering: Del I af udredninger om eco-scheme for afgrødediversificering i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2021 / 11 Brændstofforbrug i dansk fiskeri Max Nielsen
2021 / 10 Tabsberegninger ved biodiversitetsfremmende driftsrestriktioner og bevaring af enkelttræer Thomas Lundhede, Bo Jellesmark Thorsen
2021 / 09 Omkostninger ved skovrejsning Thomas Lundhede, Bo Jellesmark Thorsen
2021 / 08 Conservation Agriculture - erhvervsøkonomiske perspektiver Søren Marcus Pedersen, Michael Friis Pedersen, Lars J. Munkholm
2021 / 07 Udenlandske ejere af landbrug og landbrugsjord i Danmark Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2021 / 06 Det danske marked for træ Gustav Marquard Callesen, Jette Bredahl Jacobsen
2021 / 05 Redegørelse for fastsættelse af højværdiafgrøder i forbindelse med klima-lavbundsprojekter Michael Friis Pedersen
2021 / 04 Konsekvenser af Brexit-aftalen for dansk fiskeindustri og engroshandel Max Nielsen
2021 / 03 Danske svineproducenters opfattelser og praksis i forhold til afrikansk svinepest – en spørgeskemaundersøgelse Tove Christensen, Jakob Vesterlund Olsen, Sigrid Denver
2021 / 02 Præcisionssprøjtning – vurdering af driftsøkonomisk og miljømæssigt potentiale Gustav Marquard Callesen, Søren Marcus Pedersen, Jens Erik Ørum
2021 / 01 Sundhedsøkonomiske effekter ved efterlevelse af klimavenlige kostråd Jørgen Dejgård Jensen
2020
Nr. Titel Forfatter
2020 / 29 Beregning af mulige støttesatser for målrettet regulering III: Arbejdsnotat om indsats fordelt på efterafgrødegrundareal eller landbrugsareal Jens Erik Ørum, Brian H. Jacobsen, Ingrid K. Thomsen
2020 / 28 Beregning af mulige støttesatser for målrettet regulering II: Arbejdsnotat med supplerende analyser og modeljusteringer Jens Erik Ørum, Brian H. Jacobsen, Ingrid K. Thomsen
2020 / 27 Klimaaftryk fra fiskeopdræt i akvakultur Rasmus Nielsen, Max Nielsen
2020 / 26 Beregning af dyretilskud Jakob Vesterlund Olsen
2020 / 25 Proteinproduktion i Danmark: Notat vedrørende oplysninger til besvarelse af spørgsmål 1463 fra Miljø- og Fødevareudvalget stillet til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Morten Gylling
2020 / 24 Import og bæredygtighedsordninger for udvalgte varer Aske Skovmand Bosselmann, Gustav Marquard Callesen, Astrid Hagelund
2020 / 23 Comparing programmes to promote organic food consumption in public sector institutions in Denmark, Norway and Sweden Carsten Daugbjerg
2020 / 22 Beregning af de samfundsmæssige omkostninger ved fødevarebårne virusinfektioner i Danmark: norovirus og hepatitis A Jørgen Dejgård Jensen, Tove Christensen
2020 / 21 Fiskeriets økonomi 2020: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen
2020 / 20 Verificering af at tilbagediskonterede pengestrømme med permanente indkomsttab kan sidestilles med værditab Michael Friis Pedersen
2020 / 19 Beregning af indkomsttab og meromkostninger ved eco-schemes Michael Friis Pedersen
2020 / 18 Kort notat om arealstøtte til vådområder Michael Friis Pedersen
2020 / 17 Vurdering af indsatserne i ny bekæmpelsesplan over for Salmonella Dublin Jakob Vesterlund Olsen, Sigrid Denver, Tove Christensen
2020 / 16 Ændringer i drivhusgas-udledninger fra areal-anvendelse som følge af dansk import af afskovnings-fri soja og palmeolie Aske Skovmand Bosselmann, Gustav Esmann Callesen
2020 / 15 Indhold af soja i animalske produkter – Kort notat Aske Skovmand Bosselmann
2020 / 14 Vurdering af ”Økonomiske konsekvenser af reduktion og udligning af den direkte støtte i Cap2020” Jakob Vesterlund Olsen
2020 / 13 Baggrundsberegninger vedrørende pleje af græs- og naturarealer i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2020 / 12 Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030
- april 2020
Jørgen Dejgård Jensen
2020 / 11 Fremskrivning af minkbestanden:
Opdatering april 2020
Jens-Martin Roikjer Bramsen, Henning Otte Hansen
2020 / 10 Fagligt grundlag for fødevareministerens besvarelse af tre spørgsmål om produktion og import af proteinfoderkager fra raps Morten Gylling
2020 / 09 Opgørelse over udledningen af drivhusgasser i forbindelse med Danmarks import af sojaskrå og palmeolie Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling, Gustav Esmann Callesen
2020 / 08 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2020 Rasmus Nielsen, Ayoe Hoff
2020 / 07 Vurdering af sundhedsøkonomiske gevinster ved øget overholdelse af kostrådene Jørgen Dejgård Jensen
2020 / 06 Baggrundsberegninger til brug for fastsættelse af tilskudssatser til økologisk arealtilskud i CAP 2020 Michael Friis Pedersen
2020 / 05 Vurdering af ”Økonomiske konsekvenser ved omfordeling af midler fra søjle I” Jakob Vesterlund Olsen
2020 / 04 Økonometriske analyser af omkostninger ved reduktion af antibiotika i dansk svineproduktion Jørgen Dejgård Jensen, Dagim G. Belay, Jakob Vesterlund Olsen
2020 / 03 Den danske import af soja 2017-2018: Hvor store arealer beslaglægger den i producentlandene, og hvor stor andel af den importe-rede soja anvendes til svine- og mælkeproduktion? Gustav Esmann Callesen,Morten Gylling, Aske Skovmand Bosselmann
2020 / 02 Beregning af indkomsttab og ekstraomkostninger vedrørende ø-støtte Michael Friis Pedersen
2020 / 01 Policy capacity in designing and implementing innovative policy: Organic conversion of public kitchens in Denmark Carsten Daugbjerg
2019
Nr. Titel Forfatter
2019 / 28 Dansk import af afskovningsfri soja fra Sydamerika Aske Skovmand Bosselmann
2019 / 27 Produktion af konventionelt og økologisk slagtekvæg med fokus på effekten af slagtepræmien Jakob Vesterlund Olsen
2019 / 26 Situationsbeskrivelse af den danske fiskeri-, akvakultur og fiskeindustrisektor: Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027 Max Nielsen, Jørgen Dalskov, Jesper Levring Andersen, Rasmus Nielsen, Anders Koed, Jens Kjerulf Pedersen, Anna Rindorf, Morten Vinther, Niels Jørgen Olesen, Per Bovbjerg Pedersen, Uffe Sveistrup, Allan Philips, Sine Olsson Heltberg, Mariya Krestyanska, Pernille Eva Agerskov, Eva Ask Olesen
2019 / 25 Opgørelse over import af soja og andre landbrugsprodukter fra Brasilien Morten Gylling, Aske Skovmand Bosselmann, Frederik Lehman Olsen, Astrid Hagelund
2019 / 24 Økonomisk analyse af vandanvendelsen i Danmark Thomas Lundhede, Brian H. Jacobsen
2019 / 23 Effektvurdering af hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2021-2027 Max Nielsen, Jesper Levring Andersen, Peder Andersen, Rasmus Nielsen, Jørgen Dalskov, Anna Rindorf, Jens Kjerulf Petersen, Per Bovbjerg Pedersen
2019 / 22 Vurdering af erstatnings-niveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Brian H. Jacobsen
2019 / 21 Udviklingen i dansk kystfiskeri efter 2016 Max Nielsen, Rasmus Nielsen, Jesper Levring Andersen
2019 / 20 Analyse af anvendelse af risikostyringsinstrumenter i dansk kontekst under CAP2020 Carsten Lynge Jensen
2019 / 19 Afrikansk svinepest i Europa Henning Otte Hansen, Sigrid Denver, Mads Holm Laasholdt, Tobias Vesterager Hemmingsen, Tove Christensen
2019 / 18 Jordpriser og kapitalisering af tillæg til betalingsrettigheder Jakob Vesterlund Olsen, Toke Emil Panduro, Michael Friis Pedersen
2019 / 17 Financial consequences for Danish fishermen following reductions in the Baltic Sea cod and herring quotas Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2019 / 16 Forbrugerefterspørgsel efter madvarer med lavere saltindhold Sigrid Denver, Jonas Nordström, Tove Christensen
2019 / 15 Indkomsttab og ekstra omkostninger til kompensation for vådområder og udtagning af lavbundsarealer Michael Friis Pedersen, Brian H. Jacobsen
2019 / 14 Fiskeriets økonomi 2019: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen
2019 / 13 Analyse af effekten af det økonomiske incitament i bodssystemet i salmonellahandlingsplanen for svin Jakob Vesterlund Olsen, Tove Christensen
2019 / 12 Erhvervs- og socioøkonomisk vurdering af invasive arter foreslået til EU-listen Gustav Esmann Callesen, Jesper Sølver Schou
2019 / 11 Potential production and trade impacts of abolishing animal health and welfare regulations in the UK Wusheng Yu
2019 / 10 Planlovens regler om oversvømmelse og erosion: Opsamling fra workshop om samspil med anden lovgivning Helle Tegner Anker
2019 / 09 Økonomisk potentiale for insektproduktion til både foder og fødevarer i Danmark Christian Holst Fischer, Morten Gylling, Henning Otte Hansen, Lars-Henrik Lau Hackmann
2019 / 08 Landbrugsbarometer 2019: En vurdering af dansk landbrugs relative konkurrenceevne udtrykt ved forskelle i produktionsmuligheder og i udnyttelsen af disse Mette Asmild
2019 / 07 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2019 Rasmus Nielsen
2019 / 06 Fremskrivning af minkbestanden (2019) Henning Otte Hansen
2019 / 05 Omkostninger ved virkemidler der kan bidrage til reduktion af ammoniakemission i 2020 og 2030 Brian H. Jacobsen
2019 / 04 Jordpriser – teoretisk model baseret på pengestrømme Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2019 / 03 Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen – supplerende analyser Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2019 / 02 Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 – december 2018 Jørgen Dejgård Jensen
2019 / 01 Produktions- og sektorøkonomiske konsekvenser af at reducere antibiotikaforbruget i dansk svineproduktion Jørgen Dejgård Jensen, Dagim Gashawtena Belay
2018
Nr. Titel Forfatter
2018 / 24 Fødevarepriser i Grønland: Forklaringer på prisforskelle og detailstruktur Henning Otte Hansen
2018 / 23 Design af tilskudsordninger inden for landdistriktsprogrammet – litteraturreview og tjekliste for tilskudsdesign Michael Friis Pedersen
2018 / 22 Indtjeningstab og vedligeholdelse af minivådområder Brian H. Jacobsen, Lisa Ståhl
2018 / 21 Verificering af standardomkostninger for Tilskudsordninger. Skolemælk, skolefrugt og skolegrønt Jakob Vesterlund Olsen
2018 / 20 Palmeolieværdikæderne i Danmark Morten Gylling, Astid Hagelund,
Frederik Lehmann Olsen
2018 / 19 Beregning af støttesats til målrettet regulering 2021 Jens Erik Ørum, Brian H. Jacobsen, Ingrid K. Thomsen
2018 / 18 Fødevareklyngens bidrag til den danske økonomi Christian Elleby, Henning Otte Hansen, Nino J. Larsen
2018 / 17 Indledende analyse af CAP post 2020 Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2018 / 16 Sustainability as competitive advantage – Validation of Compliance Aske S. Bosselmann, Maria N. Thomsen, Mikkel V. Jensen, Emilie W. Hansen, Andreas B. Jakobsen, Morten Gylling
2018 / 15 Kvalitet som løftestang – del 3: PESTLE-analyse som grundlag for identificering af markedspotentiale og markedsbarrierer Mikkel Vestby Jensen, Andreas Baattrup Jakobsen, Emilie Worm Hansen, Maria Nygård Thomsen, Aske Skovmand Bosselmann, Henning Otte Hansen, Morten Gylling
2018 / 14 Økonomisk udredning af fiskeriet efter blåmuslinger og østers i Limfjorden i relation til justering af kvotekoncentrationsloftet Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2018 / 13 Mulige økonomiske konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2018 / 12 Økonomisk vurdering af tørken Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2018 / 11 Effektiv vejledning: Analyse af effekten af vejledning under kontrolbesøg på regelefterlevelse Sinne Smed
2018 / 10 Fiskeriets økonomi 2018: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen
2018 / 09 Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger - minivådområder Jakob Vesterlund Olsen
2018 / 08 Kvantificering af forventede fremtidige proteinmarkeder og kortlægning af potentialer i forskellige nye proteinkilder Morten Gylling (red.), John E. Hermansen (red.)
2018 / 07 Omkostninger ved krav til ammoniakemission som følge af forslag til nye reguleringsmodeller for udvalgte case-bedrifter Brian H. Jacobsen, Lisa Ståhl
2018 / 06 Omkostningsberegninger for urørt skov på statens skovarealer Jette Bredahl Jacobsen, Henrik Meilby
2018 / 05 Driftsøkonomiske konsekvenser ved etablering af store sammenhængende naturområder – fire cases Maria Nygård Thomsen, Suzanne Elizabeth Vedel, Jesper Sølver Schou
2018 / 04 Værdifastsættelse af kvoter i forbindelse med implementering af kvotekoncentrationsaftalen Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2018 / 03 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2018 Rasmus Nielsen, Lisa Ståhl
2018 / 02 Erhvervsøkonomiske gevinster ved anvendelse af præcisionslandbrug Michael Friis Pedersen, Søren Marcus Pedersen
2018 / 01 Analyser til brug for evaluering af pesticidafgiften. En beskrivelse af ændringer i pesticidernes priser, salg, forbrug og belastning Jens Erik Ørum,  Lisa Ståhl, Per Kudsk, Lise Nistrup Jørgensen
2017
Nr. Titel Forfatter
2017 / 30 Driftsøkonomi ved produktion af flerårige græsser Mikkel Vestby Jensen, Andreas Baattrup Jakobsen, Emilie Worm Hansen, Morten Gylling
2017 / 29 Analyse af omkostningseffektiviteten ved anvendelse af miljøteknologi til recirkulation af fosfor fra husdyrgødning på baggrund af erfaringer fra Nederlandene Brian H. Jacobsen
2017 / 28 Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 – december 2017 Jørgen Dejgård Jensen
2017 / 27 Vurdering af mulighederne for at anvende skalaværdier for fastsættelse af erstatning for fjervildt Jesper Sølver Schou
2017 / 26 Fiskeriets økonomi 2017: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen, Lisa Ståhl
2017 / 25 Jordpriser og ændrede økonomiske vilkår Cathrine Ulla Jensen, Jakob Vesterlund Olsen, Jens-Martin Roikjer Bramsen, Marie Lautrup, Toke Emil Panduro, Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou
2017 / 24 Landbrugets rammevilkår: Er det muligt at danne et samlet billede på baggrund af partielle analyser? Michael Friis Pedersen, Per Svejstrup Hansen, Jørgen Dejgård Jensen, Wusheng Yu
2017 / 23 Analyse af økonomiske konsekvenser ved en stramning af kvotekoncentrations-reglerne Jesper Levring Andersen, Peder Andersen, Lisa Ståhl
2017 / 22 Mulighederne for en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer til det veterinære beredskab for mund- og klovsyge Tove Christensen, Sigrid Denver, Anette Boklund, Tariq Halasa
2017 / 21 Baggrundsberegninger for landdistriktsordning i relation til sammenhængende arealer i Natura 2000 Brian H. Jacobsen
2017 / 20 Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Michael Friis Pedersen
2017 / 19

Analyse af det veterinære beredskabs betydning for markedsadgang for dyr og animalske produkter

Tove Christensen, Sigrid Denver, Henning Otte Hansen, Kim Martin Hjort Lind
2017 / 18

Ændringer i opgørelse af kvotekoncentrationslofter i dansk fiskeri: Generelle økonomiske aspekter

Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2017 / 17

Potentielt indkomsttab ved ændret afvandingsdybde

Brian H. Jacobsen
2017 / 16

Værdien af sandfodring: Et husprisstudie af betydningen af sandfodring

Toke Emil Panduro, Lea Skræp Svenningsen, Cathrine Ulla Jensen
2017 / 15

Note on the possibilities for quantifying agricultural production shifts associated with EU ESD targets for 2021-2030

Saraly Andrade de Sá, Maria Nygård Thomsen, Wusheng Yu, Jesper S. Schou
2017 / 14

Ændringer af kvotekoncentrationsreglerne i dansk fiskeri: økonomiske aspekter

Jesper Levring Andersen, Peder Andersen
2017 / 13

Kvalitet som løftestang: eksport af økologiske fødevarer

Aske Skovmand Bosselmann
2017 / 12

Højpris- og højkvalitetsprodukter og den danske eksport af landbrugs- og fødevarer

Henning Otte Hansen, Christian Elleby, Morten Gylling
2017 / 11

Cost effectiveness-vurdering af alternativer til antibiotika og lægemiddelzink i håndteringen af diarré hos smågrise efter fravænning

Jørgen Dejgård Jensen
2017 / 10

Analyser af omkostninger for håndtering og bekæmpelse af husdyr-MRSA i svin

Jakob Vesterlund Olsen, Tove Christensen, Jørgen Dejgård Jensen, Peter Sandøe
2017 / 10a

Bilagsrapport om sundhedsøkonomiske analyser af forekomst af husdyr-MRSA i svin

Tove Christensen
2017 / 10b

Bilagsrapport om erhvervsøkonomiske analyser af omkostninger for håndtering og bekæmpelse af husdyr-MRSA i svin

Jakob Vesterlund Olsen
2017 / 10c

Bilagsrapport om analyser af økonomiske konsekvenser for forsynings- og forarbejdningserhvervene ved sanering for husdyr-MRSA

Jørgen Dejgård Jensen
2017 / 09

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017

Brian H. Jacobsen
2017 / 08

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken

Brian H. Jacobsen
2017 / 07

Definitioner og metoder til opgørelse af miljø- og ressourceomkostninger forbundet med forsyningspligtydelserne vandforsyning og spildevandsbehandling

Anne Kejser Jensen, Brian H. Jacobsen
2017 / 06

Forpagtningspriser og ændrede økonomiske vilkår

Jakob Vesterlund Olsen, Christian Elleby
2017 / 05

Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2017

Rasmus Nielsen, Max Nielsen
2017 / 04

Konsekvenser af omsættelighed på hesterejelicenser

Hans Frost, Peder Andersen
2017 / 03

Muligheder for udvidet landbrugsproduktion i Grønland

Jesper S. Schou, Henning Otte Hansen, Mikkel H. Bojesen
2017 / 02 Estimating opportunity costs of setting aside forest for biodiversity Thomas Hedemark Lundhede, Bo Jellesmark Thorsen
2017 / 01 Estimation of costs for the establishment of hedges and smaller woodlots in the landscape Thomas Hedemark Lundhede, Bo Jellesmark Thorsen

2016
Nr. Titel Forfatter
2016 / 30 Hvor mange mennesker kan dansk landbrugs fødevareproduktion brødføde? Jesper Sølver Schou, Christian Elleby, Kim Martin Lind
2016 / 29 Borgeres og kommuners erfaringer med borgerdeltagelse i dansk vindmølle-planlægning Laura Tolnov Clausen, Sophie Nyborg
2016 / 28 Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) – formidlingsnotat Brian H. Jacobsen, Ingrid K. Thomsen
2016 / 27 Vurdering af model og økonomiske beregninger af bedriftscases for målrettet regulering (MR) Jens Erik Ørum, Ingrid K. Thomsen
2016 / 26 Notat om kommunal planlægning for vindmøller Helle Tegner Anker
2016 / 25 Kompenserende efterafgrødeordning Jakob Vesterlund Olsen
2016 / 24 Udvidet notat om landbrugsbedrifter på randen af konkurs Jakob Vesterlund Olsen
2016 / 23 Ejer- og generationsskifte i dansk landbrug: Drivere og barrierer for ejer- og generationsskifter Michael Friis Pedersen
2016 / 22 Omkostninger i relation til tiltag, der begrænser tilførsel af zink til landbrugsarealer Brian H. Jacobsen
2016 / 21 Prognose for den overordnede struktur-udvikling i fiskerierhvervet frem til 2020 Hans Staby Frost, Jesper Levring Andersen
2016 / 20 Financial consequences for Danish fishermen following the agreed 2017 reduction in the cod quota for the western Baltic Sea: supplement note to IFRO Commissioned Work 2016/16 Jesper Levring Andersen, Hans Staby Frost, Peder Andersen
2016 / 19 Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Brian H. Jacobsen
2016 / 18 Driftsøkonomiske konsekvenser ved foreløbige modeller for overførsel af husdyrarealregulering til generel regulering Brian H. Jacobsen
2016 / 17 Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning Brian H. Jacobsen
2016 / 16 Financial consequences for Danish fishermen following a reduction in the cod quota for the western Baltic Sea Jesper Levring Andersen, Hans Staby Frost, Peder Andersen
2016 / 15 Madspild, madaffald og ressourceeffektivitet i fødevarekæden: definitioner og kortlægning af mulige datakilder Jørgen Dejgård Jensen, Ole Bonnichsen
2016 / 14 Fremskrivning af minkbestanden (2016) Henning Otte Hansen
2016 / 13 Fiskeriets økonomi 2016: Fiskeforarbejdning Rasmus Nielsen
2016 / 12 Verificering af standardomkostninger for tilskudsordninger Michael Friis Pedersen
2016 / 11 Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Søren Marcus Pedersen, Jesper S. Schou
2016 / 10 Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Brian H. Jacobsen, Jens Erik Ørum
2016 / 09 Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Brian H. Jacobsen
2016 / 08 Kødforbruget i det offentlige og det medfølgende indirekte forbrug af soja Toke Radmer Lillethorup, Mikkel Vestby Jensen, Morten Gylling
2016 / 07 Konsekvensen af udløb af afdragsfrihed for dansk landbrug Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2016 / 06 Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed: Tillæg: Fordeling på gældsprocent ved rentestigninger Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2016 / 05 Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2016 / 04 Forbrugerkronen – herunder analyser af hhv. konventionelle og økologiske produkter Henning Otte Hansen
2016 / 03 Organisk affald fra husholdninger og servicesektoren samt effekter af nuværende anvendelse Morten Gylling, Toke Radmer Lillethorup, Mikkel Vestby Jensen
2016 / 02 Gennemgang af nutidsværdiberegninger på moderniseringsordningen af kvægstalde Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou
2016 / 01 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur 2016 Rasmus Nielsen, Mathilde Lund Holm

2015
Nr. Titel Forfatter
2015 / 46 Opdateret notat om konkurser og landbrugsbedrifter på randen af konkurs Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 45 Konkurser og landbrugsbedrifter på randen af konkurs Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 44 Opdateret beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 43 Notat om validering af tilskudsordninger for: Særlige levesteder for bilag IV-arter, Natura 2000 samt Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Jesper Sølver Schou Mikkel Vestby Jensen
2015 / 42 Beregning af støttesats for dyretilskud til bevaring af truede racer Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 41 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur – tillæg Rasmus Nielsen
2015 / 40 Opdaterede satser i relation til kompensation af indkomsttab ved ændret vandløbsvedligeholdelse Brian H. Jacobsen
2015 / 39 Årsager til at økologiske mælkeproducenter stopper Niels Tvedegaard, Brian H. Jacobsen
2015 / 38 Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Brian H. Jacobsen
2015 / 36 Kvægbrugets økonomiske situation Michael Friis Pedersen
2015 / 35 Udvikling og status på indtjeningen i landbruget Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2015 / 34 Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Jens Erik Ørum, Jesper Sølver Schou
2015 / 33 Finansieringsforhold i dansk landbrug, Del II Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 32 Gennemgang af GSA-virkemiddelmodellen i relation til den fremtidige kvælstofregulering Brian H. Jacobsen
2015 / 31 Landbrugsbarometer 2015: Økonomiske effekter af Ruslands fødevareboykot på Danmark og dansk landbrug Lars-Bo Jacobsen, Kim Martin Lind, Henrik Zobbe
2015 / 30 Landbrugsbarometer 2015: En vurdering af dansk landbrugs relative konkurrenceevne udtrykt ved udnyttelse af produktionsmuligheder og driftsledelse Mette Asmild, Kim Martin Lind, Henrik Zobbe
2015 / 29 Landbrugsbarometer 2015: Dansk landbrugs konkurrenceevne: grundlag, definition og udvikling Mette Asmild, Henrik Zobbe, Kim Martin Lind
2015 / 28 Notat om økologisk arealtilskud baseret på 2011-2013-regnskaber Niels Tvedegaard, Brian H. Jacobsen
2015 / 27 Oversigt over naturplejeomkostninger og -tilskud – baseret på resultaterne i FOI Rapport 211 Alex Dubgaard
2015 / 26 Tilskud til fastholdelse af ændret afvanding i Tøndermarsken Brian H. Jacobsen
2015 / 25 Mulig modregning i økologistøtte i forhold til det landbrugspolitiske krav om grønning Brian H. Jacobsen
2015 / 24 Notat om miljøbetinget tilskud Niels Tvedegaard, Brian H. Jacobsen
2015 / 23 Specifikation af opgørelsesprincipper ved opgørelse af indkomsttab i relation til ordninger under landdistriktsprogrammet Brian H. Jacobsen
2015 / 22 Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Brian H. Jacobsen
2015 / 21 Notat om risiko for tidsmæssigt overlap af tilsagn under LDP Brian H. Jacobsen
2015 / 20 Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Brian H. Jacobsen
2015 / 19 Indkomsttab og kompensation for fastholdelse af vådområder Brian H. Jacobsen
2015 / 18 Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Jens Hansen
2015 / 17 Vurdering af Fiskeriudviklingsprogrammets effekter II Jesper Levring Andersen, Rasmus Nielsen, Peder Andersen
2015 / 16 Transatlantic Trade and Investment Partnership: Notat med baggrund og danske interesser Kim M. Lind, Christian Elleby, Per Svejstrup Hansen, Henrik Zobbe
2015 / 15 Erhvervsøkonomiske scenarier for udfasning af burægproduktion i Danmark Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2015 / 14 Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Henning Otte Hansen
2015 / 13 Økonomisk vurdering af mulige støtteordninger under det danske landdistriktsprogram til fremme af bioøkonomi og biomasseproduktion Morten Gylling, Jørgen Dejgaard Jensen
2015 / 12 Økonomiske konsekvenser ved lavere grænseværdi for afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer Henning Otte Hansen
2015 / 11 Contribution to the EU fisheries fleet report 2014 Jesper Levring Andersen, Thomas Talund Thøgersen
2015 / 10 Food waste and resource efficiency: development and demonstration of a conceptual and methodological framework Jørgen Dejgård Jensen, Ole Bonnichsen
2015 / 09 Forundersøgelse: Prisrelation landmand / forbruger for hhv. økologiske og konventionelle landbrugs- og fødevarer Henning Otte Hansen
2015 / 08 Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde. Ændret opdeling af renoveringskategorien Michael Friis Pedersen
2015 / 07 Verificering af faste priser i forbindelse med tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou
2015 / 06 Verificering af faste priser i forbindelse med moderniseringsordningen: kvægstalde Michael Friis Pedersen, Jesper Sølver Schou
2015 / 05 Bedre udnyttelse af kvælstof i landbrug og akvakultur Max Nielsen, Rasmus Nielsen, Lars-Bo Jacobsen, Brian H. Jacobsen
2015 / 04 Dansk produktion af linemuslinger til konsum Hans Staby Frost, Rasmus Nielsen, Jens Kjerulf Petersen, Vibe Busk Larsen
2015 / 03 Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur Rasmus Nielsen, Vibe Busk Larsen
2015 / 02 Proteinforbrug i danske konventionelle og økologiske husdyrproduktioner Aske Skovmand Bosselmann, Mikkel Vestby Jensen, Morten Gylling
2015 / 01 Økologiens samfundsøkonomiske værdi Alex Dubgaard, Marianne Lisa Holmgaard Tjørning, Ebba Elisabeth Ståhl

 

2014
Nr. Titel Forfatter
2014 / 23

Værdisætning af sandfodringsstrategi på nordkysten af Sjælland

Toke Emil Panduro

2014 / 22

Finansieringsforhold i dansk landbrug

Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen

2014 / 21

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0

Brian H. Jacobsen

2014 / 20

Miljømæssige konsekvenser ved den danske import af majs og soja til svinefoderproduktionen

Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling

2014 / 19

Vurdering af IIASAs analyse af biogas som virkemiddel til reduktion af metanemission

Brian H. Jacobsen, Alex Dubgaard

2014 / 18

Economic consequences for the Danish fishing industry of changing the EU tariff quota on prepared and preserved herring from Norway

Thomas Thøgersen, Max Nielsen

2014 / 17

Landbrugsbarometer 2014

 

Kim Martin Lind, Henrik Zobbe

2014 / 16

Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 

Lars-Bo Jacobsen 

2014 / 15

Dansk landbrugs produktivitet og konkurrenceevne 

Henrik Zobbe 

2014 / 14

Opdatering af plante-, kvæg- og svinebrugenes nettoindtjening i 2014 

Jens Hansen

2014 / 13

Dansk svineproduktion og slagteriindustri – er der tegn på vækst? 

Jens Hansen, Henrik Zobbe 

2014 / 12

Omkostninger ved omstilling fra konventionel til økologisk drift i offentlige storkøkkener, eksemplificeret ved daginstitutioner med eget køkken  

Jørgen Dejgård Jensen  

2014 / 11

Ruslands fødevareboykot: effekter på dansk økonomi

Lars-Bo Jacobsen, Hans G. Jensen, Jesper Sølver Schou, Henrik Zobbe, Kim M. Lind  

2014 / 10

Dyrevelfærdsmærker: sammenligning af erfaringer fra seks EU-lande  

Tove Christensen, Sigrid Denver, Henning Otte Hansen, Jesper Lassen, Peter Sandøe  

2014 / 9

Konsekvenser for danske jordbrugsbedrifter af mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling  

Jens Hansen, Johnny M. Andersen 

2014 / 8

Beregning af vandløbsvirkemidlers omkostningseffektivitet  

Brian H. Jacobsen  

2014 / 6

Erhvervsøkonomiske konsekvenser vedr. forbud mod gruppeindhusning af mink  

Henning Otte Hansen

2014 / 5

Økonomiske konsekvenser ved substitution af Bisphenol A i fødevarekontaktmaterialer

Henning Otte Hansen

2014 / 4

Forbrugerkronen

Henning Otte Hansen

2014 / 3

Landbrugets investeringsbehov og finansieringsmuligheder  

Jens Hansen  

2014 / 2

Bidrag til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser af udskydelse af krav til sengebåse og ædepladser i malkekohold  

Jens Hansen

2014 / 1

Ansvarlighed i værdikæderne for soja og palmeolie

Aske Skovmand Bosselmann, Kim Martin Hjorth Lind, Morten Gylling

 

2013
Nr. Titel Forfatter
2013 / 36

Landbrugsøkonomiske konsekvenser af påbud om opretholdelse af de konventionelle landbrugs permanente græsarealer samt af forbud mod pløjning af disse arealer inden for Natura 2000 og/eller inden for § 3-områder

Jens Hansen
2013 / 35

Spredningsanalyse af konsekvenser for danske jordbrugsbedrifters mulige ændringer i den afkoblede enkeltbetaling  

Johnny M. Andersen
2013 / 34

Jordbrugets indkomsttab ved krav om etablering af miljøfokusområder  

Johnny M. Andersen 
2013 / 33

Revideret konsekvensberegning af aftalen om MFF af 8. februar 2013  

Jørgen Dejgaard Jensen
2013 / 32

Compendium: Sustainability in the food sector  

Luljeta Hajderllari, Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling 
2013 / 31

Contributions from IFRO to report on fleet capacity  

Jesper Levring Andersen  
2013 / 30

Analyser af væsentlige forskelle mellem Kommissionens oprindelige forslag og Rådets generelle indstilling til reform af afkoblet støtte  

Jens Hansen, Johnny M. Andersen 
2013 / 29

Gæld i forhold til egenkapital i dansk fiskeri  

Jesper Levring Andersen, Peder Andersen 
2013 / 28

Fiskeriets økonomi 2013: Fiskeforarbejdning  

Rasmus Nielsen  
2013 / 27

Fiskeriets økonomi 2013: Prisudviklingen på fiskeprodukter 

Max Nielsen  
2013 / 26

Fiskeriets økonomi 2013: Fiskerflåden

Jesper Levring Andersen  
2013 / 25

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer

Brian H. Jacobsen
2013 / 24

Vurdering af ressourcekrav ved økonomisk værdisætning af miljøgevinster ved stop for gødskning og sprøjtning af § 3-arealer  

Alex Dubgaard  
2013 / 23

Diskussion af muligt investeringstilskud til økologisk produktion

Brian H. Jacobsen
2013 / 22

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering med udgangspunkt i analyse for Natur og Landbrugskommissionen

Brian H. Jacobsen
2013 / 21

Vurdering af Fiskeriudviklings-programmets effekter

Jesper Levring Andersen, Rasmus Nielsen, Peder Andersen
2013 / 20

Konsekvenser af ændring/ophævelse af Landbrugsloven – supplerende analyse

Svend Rasmussen 
2013 / 19

Meromkostninger og tilskudsmuligheder ved anvendelse af biologiske virkemidler i frugt- og bærproduktion på friland samt i tunneller

Jens Erik Ørum, Lasse B. Jacobsen 
2013 / 18

Biologisk bekæmpelse i kernefrugt: Hvilke alternativer til syntetiske pesticider anvendes der i de danske kernefrugtplantager?

Jens Erik Ørum, Lasse B. Jacobsen
2013 / 17

Potentiel reduktion i pesticidbelastning ved substitution af midler og anvendelse af IPM: En analyse af de største afgrøder og pesticidanvendelser

Jens Erik Ørum, Lise Nistrup Jørgensen, Per Kudsk  

2013 / 16 Kvæg- og svineproducenters holdninger til smittebeskyttelse og smittebeskyttelsesplaner

Mogens Lund, Özlem Gülec

2013 / 15 Certificeringssystemer og omkostninger for certificeret soja og palmeolie

Aske Skovmand Bosselmann, Morten Gylling 

2013 / 14 Landbrugets omkostninger ved den nuværende normreduktion Red:
Erik Steen Kristensen, Brian H. Jacobsen
2013 / 13 Korrektion af fejl i beregning af omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholdere (i IFRO Rapport 221) Alex Dubgaard  
2013 / 12 Markedsdata for økologisk food service – forundersøgelse  Jørgen Dejgård Jensen  
2013 / 11 Forbrugeres efterspørgsel efter forskellige kvalitetsegenskaber i fødevarerne  Jørgen Dejgård Jensen, Ole Bonnichsen, Morten Raun Mørkbak 
2013 / 10 SWOT-analyse af den danske frugt- og grøntsektor Henning Otte Hansen
2013 / 9 Analyse af spædkalveeksporten samt effekten på beskæftigelsen Johnny M Andersen, Henning O. Hansen  
2013 / 8 Vurdering af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalingers sektorøkonomiske konsekvenser  Jørgen Dejgård Jensen  
2013 / 7 Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden  Brian H. Jacobsen  
2013 / 6 Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering – med udgangspunkt i Limfjorden  Jens Erik Ørum, Brian H. Jacobsen
2013 / 5 Samfundsøkonomiske konsekvenser af natur- og landbrugskommissionens anbefalinger  Alex Dubgaard, Henrik Zobbe, Peder Andersen
2013 / 4 Effekt på jordpriser af yderligere opkøb af landbrugsjord til ”natur” Jens Hansen
2013 / 3 Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler Brian H. Jacobsen, Poul Nordemann, Finn Vinther
2013 / 2 Kvantitative målsætninger for landdistriktsprogrammet Jørgen Dejgård Jensen, Hans Grinsted Jensen
2013 / 1 Dansk kystfiskeri: Struktur og økonomi Max Nielsen, Erling Larsen, Josefine Egekvist, Tenaw Gedefaw Abate, Rasmus Nielsen, Hans Frost, John Kjærsgaard