IFRO Dokumentation / IFRO Documentation

Serien IFRO Dokumentation indeholder dokumentation for metoder, modeller og begreber samt ubearbejdede og ellers upublicerede data udviklet eller indsamlet i forsknings- eller udredningsarbejde. Serien udgives på dansk eller engelsk.
Forfattere tilknyttet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) er fremhævet nedenfor. Du kan finde deres medarbejderprofil i medarbejderoversigten.

This IFRO Documentation series contains documentation of methods, models concepts and raw data that are developed or collected in connection with research or commissioned work. The language is English or Danish.
Authors affiliated with the Department of Food and Resource Economics (IFRO) are highlighted below. You can find their profiles in the staff list.

Nr. Titel Forfattere/Authors
2023/03 Spørgeskema, som danner grundlag for anden del af Bidrag til opdatering af Skovøkonomisk Tabelværk
Andrew David Harold Stratton
2023/02 Omkostninger ved produktionen af grisekød i lyset af forbrugerønsker Jakob Vesterlund Olsen, Thyge Lauge Jørgensen, Sisse Villumsen Schlægelberger
2023/01 EU's Farm to Fork-forordning: Model til beregning af en omkostningseffektiv tilpasning for dansk landbrug Jens Erik Ørum, Per Kudsk, Lise Nistrup Jørgensen
2022/17 Omkostninger ved virkemidler til reduktion af ammoniakemission i fjerkræstalde Brian H. Jacobsen
2022/16 Omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholder på kvægbedrifter Brian H. Jacobsen
2022/15 Omkostninger ved svovlforsuring af gylle i kvægstalde Brian H. Jacobsen
2022/14 Omkostninger ved valg af gulvtype i kvægstalde Brian H. Jacobsen
2022/13 Omkostninger ved gyllekøling på svinebedrifter (revideret version) Gustav M. Callesen, Brian H. Jacobsen
2022/12 Omkostninger ved svovlforsuring af gylle på svinebedrifter Gustav M. Callesen, Brian H. Jacobsen
2022/11 Omkostninger ved fast overdækning af gyllebeholder på svinebedrifter Gustav M. Callesen, Brian H. Jacobsen
2022/10 Omkostninger ved kemisk luftrensning i svinestalde Gustav M. Callesen, Brian H. Jacobsen
2022/9 Analyse af omkostninger ved biologisk luftrensning i svinestalde Gustav M. Callesen, Brian H. Jacobsen
2022/8 Virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i svinestalde Gustav M. Callesen, Brian H. Jacobsen
2022/4 Endogen udtagning af landbrugsjord Jakob Vesterlund Olsen, Michael Friis Pedersen
2022/3 Danskernes forhold til hunde: delresultater fra undersøgelse af danskernes hold af og tilknytning til kæle- og hobbydyr gennemført i 2021 Thomas Bøker Lund, Peter Sandøe
2022/2 Hold af kaniner i danske familier: Notat med resultater fra repræsentativ spørgeskema-undersøgelse gennemført i 2021 Thomas Bøker Lund, Cecilie Ravn Skovlund, Peter Sandøe
2022/1 Kommentarer til notat om modellering af jordmarkedet i GrønREFORM-modellen Jakob Vesterlund Olsen, Jens-Martin Roikjer Bramsen, Jesper Sølver Schou
2021/6 Spørgeskema og anonymiserede data for undersøgelsen om værdisætning af konsekvenser for natur og friluftsaktiviteter ved anlæg af motorveje gennem naturområder Mohammed Hussen Alemu, Søren Bøye Olsen, Jesper Sølver Schou
2021/5 Resultater fra undersøgelse af danskernes hold af og tilknytning til kæle- og hobbydyr gennemført i 2021 Thomas Bøker Lund, Peter Sandøe
2021/4 Frekvenstabeller for spørgsmål om danske svineproducenters opfattelser og praksis
i forhold til afrikansk svinepest
Jakob Vesterlund Olsen, Sigrid Denver, Tove Christensen
2021/3 Tabeller over lovgivning vedrørende opdræt og hold af familiehunde på tværs af 11 lande Iben Meyer, Søren Stig Andersen, Björn Forkman, Søren Saxmose Nielsen, Peter Sandøe
2021/2 Rapport fra eksperiment med forskningsintegration på veterinæruddannelsen på kurset Veterinær etik og videnskabsteori, årgang 1, efteråret 2020 Peter Sandøe, Helene Brøgger Nielsen, Henrik Meilby, Søren Saxmose Nielsen
2021/1 Documentation of the Stated Choice Experiment water quality valuation survey used in the Legacies of Agricultural Pollutants (LEAP) project Tobias Holmsgaard Larsen, Søren Bøye Olsen, Thomas Lundhede, Anne Kejser Jensen, Brian Jacobsen, Maria Cunha, João Marques, José Manuel Azevedo, Benoît Dessirier, Josefin Thorslund, Jerker Jarsjö, Roy Brouwer, Xingtong Ji, Irene van der Water, Nandita Basu, Kim Van Meter, Philippe Van Cappelen
2020/2 An economic model to analyse the costs of meal service provision to home-dwelling older adults Jørgen Dejgård Jensen
2020/1 Bade- og bådebroer – undersøgelse af kommunal praksis: Baggrundsmateriale Lasse Baaner, Helle Tegner Anker
2019/3 A population list of medicinal plant processing enterprises in Nepal Arjun Chapagain, Gandhiv Kafle, Abhoy Kumar Das, Filippo Caporale, Jimena Mateo-Martín, Faizan Usman, Mariève Pouliot, Carsten Smith-Hall
2019/2 Indirekte nyttevirkninger af svineproduktion Jørgen Dejgård Jensen, Tove Christensen, Henning Otte Hansen, Thomas Bøker Lund, Jakob Vesterlund Olsen, Peter Sandøe
2019/1

Opdatering af tabeller og figurer fra tidligere IFRO-udredninger som bistand til ekspertgruppen om landbrugets økonomi

Michael Friis Pedersen, Jakob Vesterlund Olsen
2018/6

Økonomiske vurderinger i forhold til værdikæden for Gul Bioraffinering

Jørgen Dejgård Jensen, Morten Gylling, Henning Jørgensen
2018/5

Notat om brug af kalkulationsrentefod i dansk skovbrug

Jette Bredahl Jacobsen, Bo Jellesmark Thorsen
2018/4

Short-term household responses to major natural disasters: data collection instruments

Carsten Smith-Hall, Mariève Pouliot, Henrik Meilby, Bir Bahadur Khanal Chhetri, Martin Reinhardt Nielsen, Santosh Rayamajhi, Thorsten Treue
2018/3

Økonomiske vurderinger i forhold til værdikæden for Grøn Bioraffinering

Jørgen Dejgård Jensen, Morten Gylling
2018/2

Data collection instruments and procedures for investigating national-level trade in medicinal and aromatic plants – the case of Nepal

C. Smith-Hall, M. Pouliot, D. Pyakurel, N. Fold, A. Chapagain, S. Ghimire, H. Meilby, L. Kmoch, D.J. Chapagain, A. Das, H. Jun, K. Nepal, M.R. Poudeyal, G. Kafle, & H.O.Larsen
2018/1

Optimal kvælstoftildeling til korn – responsfunktioner og metode til produktions-økonomisk analyse af lands-forsøgene med kvælstof-tildeling til vinterhvede
(Det skal bemærkes, at nærværende dokumen-tation i en udbygget og opdateret form vil blive udgivet som rapport i 2019. Udgivelsen af dokumenta-tionen sker for at sikre mest mulig transparens i rådgivningsarbejdet.)

Jens Erik Ørum, Ingrid K. Thomsen, Leif Knudsen
2017/8

GHG mitigation in the agricultural sector: Comparing the GAINS and Danish methodology and data

Saraly Andrade de Sá, Maria Nygård Thomsen, Jesper Sølver Schou
2017/7 Metodeudvikling inden for dynamisk efficiensmåling. Estimering af og statistiske test for variabelspecifikke ændringer af estimeret best practice Mette Asmild
2017/6

Værdien af sandfodring. Et husprisstudie af betydningen af sandfodring og kystens rekreative værdi for 6 forskellige områder i Danmark

Toke Emil Panduro, Lea Skræp Svenningsen, Cathrine Ulla Jensen
2017/5

Økologisk restaurering af øvre Øle Å og nærliggende landskaber, Bornholm, Danmark – sociale processer. Resultater fra en lokal spørgeskema-undersøgelse blandt interessenter

Christian Gamborg
2017/4

Gridbaseret Udvaskningsmodel for Udvalgte Sædskifter (GUUS4): En simpel, kvadratisk udvaskningsmodel kalibreret til NLES4

Jens Erik Ørum, Ingrid K. Thomsen
2017/3 Kommentarer til Det Miljøøkonomiske Råds forslag til kvælstofregulering i Rådets rapport Økonomi og Miljø – 2017 Alex Dubgaard
2017/2 Development of a survey tool to assess and monitor the influence of food budget restraint on healthy eating, food related climate impact and quality of life Annemette Ljungdalh Nielsen, Lotte Holm, Thomas Bøker Lund
2017/1 Behandlingshyppighed og pesticidbelastning for solgte pesticider 2007-2015 Jens Erik Ørum, Per Kudsk, Lise Nistrup Jørgensen, Klaus Paaske
2016/4 Beskrivelse af strukturen i dansk fiskeri 2012-14 med henblik på en økonomisk vurdering af landingsforpligtelsen Hans Frost, Ebba Elisabeth (Lisa) Ståhl
2016/3 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken (revideret) Brian H. Jacobsen, Jørgen E. Olesen
2016/2 (’Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken’ blev dagen efter udgivelsen trukket tilbage, da det indeholdt sammenstillinger af landbrugspakkens akkumulerede effekter, der ikke var retvisende. Der henvises i stedet til IFRO Dokumentation 2016/3.)
2016/1 Behandlingshyppighed og pesticidbelastning 2007-2014: supplerende bilag til bekæmpelsesmiddelstatistik 2014 Jens Erik Ørum
2015/3 Værdien af Åboulevard-projektet Toke Emil Panduro
2015/2 Beskrivelse af det miljø-økonomiske modelapparat anvendt af IFRO til udredning af differentieret arealregulering for NAER i 2014 Jens Erik Ørum
2015/1 Spørgeskemaundersøgelse om forbrugeres holdning til svinekød og svineproduktion med fokus på løse søer Tove Christensen
2014/5 Detaljeret beskrivelse af multikriterieanalyse(MCA)-model anvendt i projektet "Fremtidens Landbrug"   Søren Bøye Olsen, Mathias Vogdrup-Schmidt, Alex Dubgaard, Bo Normander, Leif Bach Jørgensen, Inge T. Kristensen, Tommy Dalgaard 
2014/4 The role of environmental incomes in rural Nepalese livelihoods 2005–2012: contextual information Helle Overgaard Larsen, Santosh Rayamajhi, Bir Bahadur Khanal Chhetri, Lindy Callen Charlery, Narayan Gautam, Nirajan Khadka, Lila Puri, Rebecca Leigh Rutt, Tara Shivakoti, Rikke Stamp Thorsen, Solomon Zena Walelign 
2014/3 Spørgeskemaundersøgelse om økologisk forbrug   Tove Christensen, Søren Bøye Olsen, Niels Kærgård, Alex Dubgaard
2014/2 Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Lars-Bo Jacobsen, Kim Martin Lind, Henrik Zobbe  
2014/1 Holdninger til jagt og udsætning af fuglevildt - resultater fra en landsdækkende spørge-skemaundersøgelse blandt befolkningen, lodsejere og jægere Christian Gamborg, Frank Søndergaard Jensen, Jens Friis Lund, Bo Jellesmark Thorsen
2013/1 Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice   Brian H. Jacobsen, Florence G. Gachango
2012/2 Miljøbelastning for godkendte pesticider juni-august 2012 Jens Erik Ørum
2012/1 Et litteraturstudie over tilgange til evaluering af økologi med fokus på økonomisk værdisætning og multikriterieanalyser Tove Christensen, Søren Bøye Olsen, Alex Dubgaard, Niels Kærgård
2011/1 Data for Analysing Productivity Changes in Danish Agriculture 1990-2007 Svend Rasmussen
2010/1 Geografiske mønstre i landbrugets økonomiske forhold:
Etablering af en kombineret database for primære landbrugsbedrifter
Jørgen Dejgård Jensen