Fødevaremaster

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Der er lukket for optag på masteruddannelsen, som afvikles på Københavns Universitet, SCIENCE. Nuværende masterstuderende færdiggør masteren på SCIENCE. 

Hvis du er indskrevet som masterstuderende, kan du finde oplysninger om, hvordan du tilmelder dig dit masterprojekt, nedenfor i masterprojekt-guide. Såfremt du mangler et obligatorisk kursus, kan du se, hvordan du tilmelder dig en afløsningsopgave. Bemærk, at det i tvivlstilfælde altid er nyeste studieordningen ved SCIENCE, der er gældende. 

Du er altid velkommen til at skrive til mfks@ifro.ku.dk eller efteruddannelse@science.ku.dk, hvis du har spørgsmål. 

Ifald du ikke agter at færdiggøre din påbegyndte master i Fødevarekvalitet og Sikkerhed kan du ved at skrive en mail til efteruddannelse@science.ku.dk få en certificerede udskrift af dine allerede bestået kurser. Husk at påføre dit KU brugernavn i mailen. 

 

 

 

 

Ifald du mangler enkelte kurser, skal du skrive en afløsningsopgave. Opgaven skal være inden for de seks obligatoriske kursers fagområder. Det er som udgangspunkt den kursusansvarlige på det oprindelig kursus, der vejleder dig på din opgave. 

Du bedes kontakte os på mfks@ifro.ku.dk med følgende information:

1) hvilket kursus du ønsker at erstatte med en afløsningsopgave 

2) en kort problemformulering eller et idégrundlag

3) information om, hvorvidt du har kontaktet  din vejleder/kursusansvarlige

Derefter bedes du udfylde en tilmeldingsblanket til selve kurset og sende den til efteruddannelse@science.ku.dk. Under kursusnavn skriver du afløsningsopgave og hvor mange ECTS, kurset bestod af. Derefter vil sekretariatet sende dig en faktura for dit projekt. 
Endelig er det vigtigt at der udarbejdes en kontrakt. (du udfylder en PUK kontrakt, da vi skal bruge de samme oplysninger). Kontrakten udfyldes, og du, som som studerende, får vejleder til at underskrive. Derefter sendes kontrakten til mfks@ifro.ku.dk, som sørger for at studieleder underskriver. Kontrakten vil derefter blive returneret til dig og vejleder samt journaliseret. 

Input fra kursusansvarlige om hvilke tanker man skal gøre sig angående en afløsningsopgave
  • Opgaven skal være interessebetinget og gerne tage udgangspunkt i et for den studerende relevant emne/problem. Valg af emne er altså op til den studerende. 
  • Den studerende skal ligeledes selv opsøge vejledning i den forstand, at vejlederen ikke vil være opsøgende men stå til rådighed. Vejledning vil blive givet i nødvendigt omfang til problemformulering, litteratursøgning samt indhentning af imperi og data. Vejleder fungerer som diskussionspartner og gennemlæser forelagte tekster højst to gange.
  • Det valgte emne skal være et, som den studerende virkelig brænder for.

Aflevering og eksamen 

Afløsningsopgaven afleveres som pdffil til mfks@ifro.ku.dk og bliver skriftlig bedømt af intern censor. 

Hvis du ønsker at skrive masterprojekt før du har gennemført alle dine kurser , skal du søge studienævnet om dispensation. Dette gør du ved Studienævn for Fødevarer , Human ernæring og Idræt. Ansøgning sendes til studenterservice@science.ku.dk.

Husk at påføre KU studienummer og ansøgning til studienævn for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt i emnefelt. 

Priser

6 ECTS-projekt koster 5.400 kroner. 

9 ECTS-projekt koster 8.100 kroner. 

Obligatoriske kurser 

Uddannelsen består af seks obligatoriske kurser. Nedenfor kan du læse kursusbeskrivelsen for hvert enkelt kursus. 

Kemisk og fysisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS

Fødevaresikkerhed og forarbejdning af råvarer , 6 ECTS

Mikrobiologisk fødevaresikkerhed, 9 ECTS

Overvågning og eftersporing af fødevarebårne sygdomme, 6 ECTS

Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter, 9 ECTS

Fødevaresikkerhed i et samfundsvidenskabeligt perspektiv, 6 ECTS

 

 

Retningslinjer for opstart og gennemførelse af masterprojekter 

I det følgende beskrives rammerne for at skrive masterprojekter på Master i Fødevarekvalitet og –sikkerhed. 

Hvad er et masterprojekt?

Master i Fødevarekvalitet og –sikkerhed afsluttes med et masterprojekt. Ligesom specialer på almindelige kandidatuddannelser skal masterprojektet dokumentere, at niveauet for uddannelsen er opnået. Under masterprojektet skal du således vise, at du kan arbejde selvstændigt med en faglig problemstilling, der udgør en væsentlig del af uddannelsens samlede profil.

Uddannelsens samlede profil er beskrevet i studieordningen, men i praksis betyder ovenstående, at der skal arbejdes med en problemstilling, som ligger inden for et eller flere af uddannelsens obligatoriske kurser.

Alene eller i gruppe?

Du kan skrive masterprojekt alene eller i grupper på op til tre studerende. Erfaring viser, at gruppearbejde kan være meget frugtbart, dels fordi man i en gruppe bedre kan holde gejsten oppe under arbejdet, dels fordi du i gruppen kan få afprøvet dine tanker og idéer, inden de præsenteres for og diskuteres med vejleder.

Hvornår kan jeg gå i gang?

Masterprojektet afslutter masterstudiet og kan jf. studieordningen ikke afsluttes, før alle kurser er bestået. Det er dog muligt at få dispensation fra dette, hvis man for eksempel mangler et kursus, der ikke udbydes i den nærmeste fremtid. En dispensationsansøgning skal altid være begrundet og sendes til studenterservice@science.ku.dk
Husk at påføre ku brugernavn og "dispensationsansøgning Studienævnet for Fødevarer, Human Ernæring og Idræt" i emnefelt. 

Hvordan kommer jeg i gang?
Første fase

Det første, der skal gøres, er at lave en kort beskrivelse af projektidéen – typisk på 1-2 sider, som sendes til studielederen. Den foreløbige projektbeskrivelse skal som minimum inkludere en kortfattet beskrivelse af projektets emneområde samt problemet. Her er en række temaer, der kan berøres i den foreløbige projektbeskrivelse. Bemærk, at der ikke er tale om en bestillingsliste, men punkter til inspiration:

Emnet: Hvilket område/ problemfelt falder idéen indenfor?

Problemet: Hvilket problem/problemområde vil du/I arbejde med i projektet? For hvem er det et problem og hvorfor?

Baggrunden: Hvad er baggrunden/konteksten (historisk, samfundsmæssig) for, at vi har dette problem?

Økonomisk/samfundsmæssig relevans: Hvorfor er det relevant at beskæftige sig med dette problem? (Betydning for samfund/virksomhed med mere.)

Faglig relevans: Hvilke dele af masterens faglige områder forventer du/I at berøre?

Metode/data: Hvilken type data forventer du/I at basere projektet på? Kvalitative og/eller kvantitative? Fra forsøg eller på eksisterende data? Eller er projektet teoretisk?

Kobling til det virkelige liv: Har projektidéen udgangspunkt i en konkret problemstilling hos en virksomhed eller institution?

Studieplan: Forventet projektstart og -slut, vejlederønsker, gruppe- eller enkeltmandsprojekt og så videre.

Anden fase

På baggrund af den foreløbige projektbeskrivelse udpeger studielederen en fagligt relevant vejleder. Bemærk, at vejleder altid skal udpeges af studielederen!

Sammen med vejlederen videreudvikles projektidéen, og der udfyldes en masterprojektkontrakt. Masterprojektkontrakten rummer blandt andet en beskrivelse af projektets tidsmæssige rammer, problemformuleringen samt en forventningsafstemning mellem vejleder og studerende.

Tilmelding

Tilmelding til masterprojektet kræver to ting:

1) at der udfyldes og indsendes en kursustilmeldingsblanket. I feltet Jeg ønsker at følge følgende kurser skrives blot Masterprojekt. Indsendes til efteruddannelse@science.ku.dk med kopi til mfks@ifro.ku.dk

2) at den udfyldte og underskrevne (af dig og vejleder)  masterprojektkontrakt indsendes til mfks@ifro.ku.dk, hvorefter vi får studieleders underskrift, journaliseret kontrakten samt sender kontrakten retur til dig og din vejleder.

Ønsker man biblioteksadgang før den formelle start på projektet, f.eks. i forbindelse med udvikling af projektidéen, kan man i første omgang nøjes med at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til efteruddannelse@science.ku.dk. Man vil derefter modtage en faktura, og når den er betalt, vil man få adgang til bibliotek og andre elektroniske ressourcer.

Bemærk, at projektet formelt først er i gang, når både tilmeldingsblanket og kontrakt er indsendt, og den faktura, man derefter modtager, er betalt.

Vejledere og vejledning

Vejledningen skal tage udgangspunkt i den indgåede masterprojektkontrakt, som blandt andet konkretiserer form og hyppighed af vejledningen. Vejleder skal fungere som faglig sparringspartner og skal primært vejlede med hensyn til strukturering af opgaven, analysemetoder, væsentlige kilder med videre. Der henvises til studieordningens bilag 2, hvor krav til vejleder og vejledning er nærmere beskrevet.

Omfang og arbejdsbelastning

Hvis du er optaget på studiet før august 2018, skal du skrive et masterprojekt på 15 eller 20 ECTS. Størrelsen afhænger af, hvor mange ECTS du har dækket af valgfrie kurser, idet masterprojekt + valgfrie kurser tilsammen skal udgøre 24 ECTS. Bemærk, at det er tilladt at overskride denne grænse med 1-2 ECTS.

Hvis du er optaget i 2018 eller derefter, er masterprojektet altid på 15 ECTS. Et masterprojekt på 15 ECTS skal gennemføres på højst 6 måneder, mens der er 8 måneder til et projekt på 20 ECTS. Startdatoen fastsættes i masterprojektkontrakten og vil typisk være sammenfaldende med kontraktens indgåelse.

Det er den hovedansvarlige vejleders ansvar, at masterprojektet har et omfang, så det kan gennemføres inden for den fastsatte tidsramme.

Skal jeg i laboratoriet?

Masterprojektet behøver ikke være baseret på data fra forsøg eller anden egenproduktion. Projektet kan godt være teoretisk eller behandle data, der er produceret i andre sammenhænge - for eksempel på egen virksomhed - som en del af et videnskabeligt studie eller registerdata.

Uanset hvordan data er produceret, kan det være en god idé at lave et projekt i tilknytning til den virksomhed eller institution, hvor du (eller et andet gruppemedlem) er ansat.

Aflevering og eksamen

Masterprojektet afleveres i digital eksamen, som tilgås via eksamen.ku.dk. Når du har afleveret projektet bedes du skrive til mfks@ifro.ku.dk.

Eksamen har form af et mundtligt forsvar, hvor den studerende først har en halv time til at præsentere projektet, hvorefter der er afsat en halv time til diskussion.

Se endvidere krav til projektets format, afleveringen samt eksamen i studieordningens bilag.

Eksamensbevis

Efter eksamen udstedes et eksamensbevis, der dokumenterer, at man har opnået mastergraden. Eksamensbevis udsendes automatisk af SCIENCE, når alle uddannelseselementer er bestået. Hvis du har taget andre valgfrie kurser, skal du huske, at det er dit ansvar at sikre, at dokumentation for beståede valgfrie kurser er sendt til Efteruddannelsessekretariatet!

Eksamensbevis udsendes senest 2 måneder efter eksamensdagen. Hvis du har fået dispensation til at lave masterprojektet, inden alle kurser er bestået, udstedes eksamensbeviset senest 2 måneder efter, alle kurser er bestået og eventuelle valgfrie kurser dokumenteret.

Økonomi

Et lille masterprojekt (15 ECTS) koster 13.500 kroner, og et stort masterprojekt (20 ECTS) koster 18.000 kroner. Deltagerbetalingen skal falde ved projektets start.

Udgifter i forbindelse med for eksempel eksperimentelt arbejde afholdes (efter ansøgning og i begrænset omfang) af hovedvejleders institut.

Nyttige links og adresser

Efteruddannelsessekretariatet: efteruddannelse@science.ku.dk. Telefon 35 33 6450

Uddannelsens postkasse (ses både af sekretær og studieleder): mfks@ifro.ku.dk

Postkasse til masterprojektkontrakten: efteruddannelse@science.ku.dk

Link til studieordningen (seneste udgave)

Link til masterprojektkontrakten

Link til kursustilmeldingsblanket