Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse: baggrundsnotat

Research output: Book/ReportReport

En forøgelse af biomasseproduktionen fra jordbruget og skovbruget samt en inddragelse af hidtil uudnyttet biomasse til bioraffinering vil kunne have konsekvenser for økonomi og beskæftigelse. Der vil være tale om såvel direkte effekter i umiddelbart berørte sektorer som jordbrug, skovbrug og bioraffinaderier, men der kan også være tale om afledte effekter gennem disse sektorers efterspørgsel efter råvarer og andre inputs fra andre industrier.
Der er gennemført økonomiske vurderinger for tre alternative scenarier for udviklingen af en biomassesektor i Danmark: et business-as-usual (BAU) scenario, et biomasseoptimeret scenario, samt et miljøoptimeret scenario.
Der er forudsat fire kilder til fremskaffelse af biomasse
- omlægning af den egentlige planteproduktion, fx omlægning af afgrødesammensætning, efterafgrøder mv.
- indsamling af eksterne biomasseressourcer (vejrabatter, grødeskæring osv.)
- biomasse i husdyrgødning
- øget produktion af biomasse fra skovbruget
Produktionsomkostninger i de primære erhverv:
Der er udført beregninger af de ekstra omkostninger i tre biomassescenarier i landbrug og skovbrug, defineret som summen af omkostninger til gødning, pesticider, energi, tjenesteydelser, maskiner og arbejdskraft (inklusiv brugerens egen arbejdsindsats) i de relevante driftsgrene (fortrinsvis raps, sukkerroer,
energipil, vedvarende græs og korn). De samlede ekstra roduktionsomkostninger for landbrug og skovbrug beløber sig til mellem 3,5 og 5,7 mia. kr. årligt, afhængig af scenario.
Samfundsøkonomiske konsekvenser:
Afledte effekter af de tre biomassescenarier på den øvrige økonomi er analyseret ved hjælp af en såkaldt input-output model for dansk økonomi. Udover omkostninger til selve biomassen forbruger bioraffineringssektoren også en række andre råvarer og halvfabrikata og tjenesteydelser, herunder
enzymer, vand, energi og transportydelser. Bioraffinaderiernes omkostninger til råvarer, halvfabrikata og tjenesteydelser er således opgjort til mellem 8,5 mia. kr. (for BAU-scenariet) og 16 mia. kr. (for det biomasse-optimerede scenario) årligt, mens det for det miljøoptimerede scenario er i størrelsesordenen 11-12 mia. kr., hvoraf ca. 90 procent kommer fra indenlandske leverancer.
Original languageDanish
PublisherFødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet
Number of pages17
Publication statusPublished - 2012

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 44213208